Bai tap hang dang thuc - bài tập - BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ LỚP 8 A. Lý thuyết - Studocu

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to tát Premium to tát unlock it.

Was this document helpful?

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all 13 pages

  • Access to tát all documents

  • Get Unlimited Downloads

  • Improve your grades

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NH LỚP 8

A. thuyết

1. Bình phương của một tổng

-Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích số thứ

nhân nhân số th hai rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A + B)2= A2+ 2AB + B2

dụ:

22 2 2

x 2 x 2.x.2 2 x 4x 4

2. Bình phương của một hiệu

-Bình phường của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất

nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A - B)2= A2- 2AB + B2

dụ:

22 2 2

x 1 x 2.x.1 1 x 2x 1

3. Hiệu hai nh phương

Xem thêm: Bắt điểm vào đường hatch trong AutoCAD

-Hiệu hai bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

A2 B2= (A + B)(A B)

dụ:

2 2 2

x 4 x 2 x 2 x 2

4. Lập phương của một tổng

-Lập phương của một tổng = lập phương số th nhất + 3 lần tích bình phương số thứ

nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích s thứ nhất nhân bình phương số thứ hai + lập phương

số thứ hai.

(A + B)3= A3+ 3A2B + 3AB2+ B3

dụ:

33 2 2 3 3 2

x 1 x 3.x .1 3.x.1 1 x 3x 3x 1

5. Lập phương của một hiệu

-Lập phương của một hiệu = lập phương số th nhất - 3 lần tích bình phương số th

nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích s thứ nhất nhân bình phương số thứ hai - lập phương

số thứ hai.

(A - B)3= A3- 3A2B + 3AB2- B3

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.

Xem thêm: Những hình nền de thương 3d độc đáo đem đến niềm vui

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.

Why is this page out of focus?

This is a Premium document. Become Premium to tát read the whole document.