Vị trí của danh từ, tính từ, động từ trong tiếng Anh

You are here: Home / Giáo Dục / Vị trí của danh kể từ, tính kể từ, động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

>> Quà tặng độc quyền bởi vì Ms Hoa Junior:

Bạn đang xem: Vị trí của danh từ, tính từ, động từ trong tiếng Anh

Tặng sách “Chiến thuật đoạt được điểm 8+ Tiếng Anh”

Bạn đang được xem: Vị trí của danh kể từ, tính kể từ, động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Lớp thuyết trình bởi vì giờ đồng hồ Anh không tính tiền cho tới con

Câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh hè bên trên cơ sở

Xem tăng : 4 GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI MỖI CON NGƯỜI.

Danh kể từ, động kể từ và tính kể từ là những loại kể từ cần thiết nhập Tiếng Anh. Chúng nhập vai trò trong các việc tạo hình câu và tạo ra những câu văn/đoạn văn tăng thêm ý nghĩa. Hôm ni bọn chúng bản thân hãy nằm trong Ms Hoa dò la hiểu cộng đồng về địa điểm của danh kể từ, tính kể từ và động kể từ nhập câu nhé ^^

I. Danh kể từ (nouns):

Danh thông thường được đặt tại những địa điểm sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường hàng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian)

 • Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Trong cơ, Maths là danh kể từ thực hiện ngôi nhà ngữ của câu

Xem thêm: TOP 50+ Hình Ảnh Xe Sirius Độ Kiểng Đẹp Và Cá Tính Nhất Hiện Nay

 • Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong cơ, Yesterday là trạng kể từ chỉ thời hạn, và Lan là danh kể từ thực hiện ngôi nhà ngữ câu

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….

 • Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong cơ, good là tính kể từ, và danh kể từ được xem là teacher

 • Ví dụ 4: His father works in hospital.

Xem tăng : Văn khuôn lớp 9: Đoạn văn mô tả vẻ rất đẹp của Thuý Kiều Dàn ý & 9 đoạn văn khuôn lớp 9

Trong cơ, his là tính kể từ chiếm hữu, và danh kể từ là father

3. Làm tân ngữ, sau động từ

 • Ví dụ 5: I lượt thích English.

Trong cơ, động kể từ lượt thích và danh kể từ là Englih

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc những kể từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu tạo a/an/the adj noun)

 • Ví dụ 6: This book is an interesting book.

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at…

 • Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

II. Tính kể từ (adjectives)

Tính kể từ thông thường đứng ở những địa điểm sau:

Xem thêm: Ứng dụng đồng dư thức trong giải toán số học - THCS.TOANMATH.com

1. Trước danh từ: Adj + N

 • Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.

2. Sau động kể từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj

 • Ví dụ 9: She is beautiful
 • Ví dụ 10: She makes má happy
 • Ví dụ 11: He is tall enough to tướng play volleyball.

3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. so sánh adj that

 • Ví dụ 12: The weather was so sánh bad that we decided to tướng stay at home

4. Tính kể từ còn được sử dụng bên dưới những dạng so sánh sánh (lưu ý tính kể từ nhiều năm hoặc đứng sau more, the most, less, as….as)

 • Ví dụ 13: Meat is more expensive than vãn fish.
 • Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class

5. Tính kể từ nhập câu cảm thán: How adj S V và What (a/an) adj N

 • Ví dụ 15: How beautiful she is!

III. Động kể từ (verbs)

Vị trí của động kể từ nhập câu rất giản đơn nhận thấy vì như thế nó thông thường đứng sau ngôi nhà ngữ.

 • Ví dụ 16: My family has five people.
 • Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng sở hữu tương quan cho tới địa điểm của Động kể từ, Danh kể từ, Tính kể từ. Các con cái lưu về và nhớ là địa điểm của những loại kể từ này nhập Tiếng Anh nhé ^.^

Nguồn: https://cuongthinhcorp.com.vn
Danh mục: Giáo Dục