Tính khối lượng mol không khí ? - Nguyễn Trà Long

 • Tính hoá trị lưu hoàng vô thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị lưu hoàng trong những thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Bạn đang xem: Tính khối lượng mol không khí ? - Nguyễn Trà Long

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A. hiểu vô A đem 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ trọng lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. hiểu tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. hiểu tỉ khối A đối với khí hidro là 8 thứ tự. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận theo đòi lượng của những yếu tố đem vô thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận theo đòi lượng của những yếu tố đem vô thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra vì chưng Xác Suất lượng C vì chưng 75%, Xác Suất lượng H vì chưng 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra vì chưng Xác Suất lượng C vì chưng 75%, Xác Suất lượng H vì chưng 25%, lượng mol của thích hợp hóa học vì chưng 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo thích hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật sau và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.hiểu rằng X tạo ra vì chưng 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và láo thích hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và thích hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang lại công thức Ax,Bx? Lập CTHH của thích hợp hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi đằm thắm lượng hóa học, bị tiêu diệt khi A với khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Xem thêm: 40+ TỪ VỰNG VỀ MÙA ĐÔNG TRONG TIẾNG ANH CẦN "NOTE NGAY"

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn chiếm được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng thích hợp hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô láo thích hợp lúc đầu.

  b) Tính lượng muối bột tạo ra trở thành.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì chiếm được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: nhận thấy không gian màu sắc h2,co2 khi vô nhị lọ riêng lẻ bị rơi rụng nhãn vì chưng cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở thành ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào trong bình, tiếp sau đó vứt tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm nhen.

            a) C cháy không? Tính lượng C sót lại vào trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô láo thích hợp khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội nhận thấy những hóa học trên?

  có 3 lọ rơi rụng nhãn đựng riêng lẻ những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội nhận thấy những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Nêu hiện tượng lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ chừng cao

  nêu hiện tượng lạ,đánh giá , ghi chép pthh mang lại dẫn khí hidro trải qua bột đồng(II) oxit, ở nhiệt độ dộ cao

  11/03/2023 |   0 Trả lời

 • Phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ, mang lại ví dụ

  phân biệt phản xạ thế và phản xạ phân bỏ mang lại ví dụ

  14/03/2023 |   2 Trả lời

 • Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau: a. 100ml nước với 100ml rượu.

  Xác toan hóa học tan, dung môi và hỗn hợp trong những tình huống sau:

  a. 100ml nước với 100ml rượu.

  b. 100ml nước với 50ml rượu.

  Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

  c. 50ml nước với 100ml rượu.

  Giúp em với ạ :<<

  21/03/2023 |   0 Trả lời