Câu điều kiện loại 2: Công thức, Cách dùng và bài tập vận dụng

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. If I (were/was/would be) ....................... rich, I (will try/would try/tried) ....................... to tướng help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ....................... if you (see/would see/saw) ....................... a huge spider in your shoe?

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 2: Công thức, Cách dùng và bài tập vận dụng

3. If I (was/would be/were) ....................... you, I (asked/would ask/will ask) ....................... for their help.

4. If he (finded/would find/found) ....................... a wallet in the street, he (would take/took/taken) ....................... it to tướng the police.

5. If she (were/was/would be) ....................... a color, she (is/would be/were) ....................... red.

6. They (were/would be/will be) ....................... terrified if they (saw/see/would see) ....................... aliens in their garden.

Exercise 2: Cho dạng đích của động kể từ nhập ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. If I (have) ....................... a lot of money, I (buy) ....................... a yacht.

2. If I (be) ....................... a baby, I (cry) ....................... all of the time.

3. If she (eat) ....................... lots of chocolate, she (have) ....................... bad teeth.

4. If I (not have) ....................... a pencil, I (borrow) ....................... one.

5. If he (not have to) ....................... go to tướng school, he (watch) ....................... television all day.

6. If she (have) ....................... good grades, she (be) ....................... happy.

7. My quấn (be) ....................... very pleased if I (finish) ....................... the job.

8. I (not go) ....................... to tướng school if I (have) ....................... a bad cold.

9. If she (earn) ....................... some money, she (buy) ....................... a new dress.

10. If I (invite) ....................... fifty friends to tướng my birthday các buổi party, my parents (be) ....................... mad.

Exercise 3: Cho dạng đích của động kể từ nhập ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. If we (have) ....................... a yacht, we (sail) ....................... the seven seas.

2. If he (have) ....................... more time, he (learn) ....................... karate.

3. If they (tell) ....................... their father, he (be) ....................... very angry.

4. She (spend) ....................... a year in the USA if it (be) ....................... easier to tướng get a green thẻ.

5. If their son (be) ....................... taller, he (be) ....................... a model.

6. We (help) ....................... you if we (know) ....................... how.

7. My brother (buy) ....................... a sport xế hộp if he (have) ....................... enough money.

8. If I (feel) ....................... better, I (go) ....................... to tướng the cinema with you.

9. If you (go) ....................... by xe đạp more often, you (not be) ....................... ví flabby.

10. She (not talk) ....................... to tướng you if she (be) ....................... mad at you.

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. were; would try

2. would you do; saw

Xem thêm: 100+ hình nền máy tính 4K, Full HD siêu đẹp

3. were; would ask

4. found; would take

5. were; would be

6. would be; saw

Exercise 2: Cho dạng đích của động kể từ nhập ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. had; would buy


2. were; would cry


3. ate; would have


4. didn’t have; would borrow


5. didn’t have to; would watch

6. had; would be


7. would be; finished


8. wouldn’t go; had


9. earned; would buy


10. invited; would be

Exercise 3: Cho dạng đích của động kể từ nhập ngoặc, dùng câu ĐK loại 2.

1. had; would sail


2. had; would learn


3. told; would be


4. would spend; were


5. were; could be

6. would help; knew


7. would buy; had


8. felt; would go


9. went; would not be


10. would not talk; were

Xem thêm: Đường trung tuyến tam giác : Kiến thức cơ bản mà bạn nên biết

Cùng IDP rèn luyện nhằm đoạt được band điểm cao!

Với những hướng nhìn ngữ pháp được share phía trên, kỳ vọng các bạn sẽ kiên trì rèn luyện nhằm vận dụng hiệu suất cao nhập bài xích ganh đua IELTS của tớ. Để khiến cho bạn ôn luyện hiệu suất cao mang đến kỳ ganh đua, IDP hỗ trợ mối cung cấp tư liệu luyện ganh đua hữu ích bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện ganh đua được khêu ý dựa vào yêu cầu và trình độ chuyên môn của từng cá thể.

Một Lúc ĐK ganh đua IELTS bên trên IDP, các bạn sẽ được truy vấn nhập tư liệu luyện ganh đua IELTS độc quyền bao gồm cẩm nang chỉ dẫn thực hiện bài xích, Clip sửa đổi những lỗi thông thường gặp gỡ nằm trong khóa luyện ganh đua trực tuyến cải tiến và phát triển vì như thế Chuyên Viên kể từ Đại học tập Macquarie.

Đăng ký ganh đua IELTS IDP bên trên đây!