PHẦN II-MẶT NÓN- MẶT TRỤ-MẶT CẦU

PHẦN II. MẶT NÓN - MẶT TRỤ - MẶT CẦU

1. MẶT NÓN TRÒN XOAY VÀ KHỐI NÓN

1.1. Mặt nón tròn xoay

Nội dung

Bạn đang xem: PHẦN II-MẶT NÓN- MẶT TRỤ-MẶT CẦU

Hình vẽ

Đường thẳng $d,\ \Delta $ cắt nhau tại $O$ và tạo thành góc $\beta $ với ${{0}^{o}}<\beta <{{90}^{o}},\ mp\left( P.. \right)$ chứa $d,\ \Delta .\ \left( P.. \right)$ xoay quanh trục $\Delta $với góc $\beta $  không thay đổi $\Rightarrow $ mặt mũi nón tròn trĩnh xoay đỉnh $O$

 • $\Delta $ gọi là trục.
 • $d$ được gọi là đường sinh.
 • Góc $2\beta $ gọi là góc ở đỉnh.

1.2. Khối nón

Nội dung

Hình vẽ

Là phần không khí được số lượng giới hạn vì chưng một hình nón tròn trĩnh xoay cho dù là hình nón cơ. Những điểm ko nằm trong khối nón gọi là những điểm ngoài của khối nón.

Những điểm nằm trong khối nón tuy nhiên ko nằm trong hình nón ứng gọi là những điểm vô của khối nón. Đỉnh, mặt mũi lòng, lối sinh của một hình nón cũng chính là đỉnh, mặt mũi lòng, lối sinh của khối nón ứng.

Cho hình nón sở hữu độ cao $h,$ lối sinh $l$ và nửa đường kính đáy$r$.

 • Diện tích xung quanh: của hình nón:
 • Diện tích lòng (hình tròn): $S$đáy$=\pi {{r}^{2}}$
 • Diện tích toàn phần: của hình nón: ${{S}_{tp}}=\pi rl+\pi {{r}^{2}}$
 • Thể tích khối nón: $V=\frac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h$

1.3. Thiết diện Lúc rời vì chưng mặt mũi phẳng

Điều kiện

Kết quả

Cắt mặt nón tròn xoay bởi mp $\left( Q \right)$ trải qua đỉnh của mặt mũi nón.

 • $mp\left( Q \right)$ cắt mặt nón theo gót 2 đường sinh.
 • $mp\left( Q \right)$ tiếp xúc với mặt nón theo gót một đường sinh.
 • Thiết diện là tam giác cân nặng.
 • $\left( Q \right)$ là mặt mũi bằng tiếp diện của hình nón.

Cắt mặt nón tròn xoay bởi mp ( Q )  không trải qua đỉnh của mặt mũi nón.

 • $mp\left( Q \right)$ vuông góc với trục hình nón.
 • $mp\left( Q \right)$ tuy vậy song với 2 đường sinh hình nón.
 • $mp\left( Q \right)$ tuy vậy song với 1 đường sinh hình nón.
 • Giao tuyến là 1 đường parabol.
 • Giao tuyến là 2 nhánh của 1 hypebol.
 • Giao tuyến là một đường tròn.

2. MẶT TRỤ TRÒN XOAY

2.1. Mặt trụ

Nội dung

Hình vẽ

Trong mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$ mang lại hai tuyến phố trực tiếp $\Delta $ và $l$ tuy vậy song cùng nhau, xa nhau một khoảng chừng vì chưng $r$. Khi cù mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$ xung xung quanh $\Delta $ thì đường thẳng liền mạch $l$  sinh đi ra một phía tròn trĩnh xoay được gọi là mặt mũi trụ tròn trĩnh xoay, gọi tắt là mặt mũi trụ.

 • Đường trực tiếp $\Delta $ gọi là trục.
 • Đường trực tiếp $l$ là lối sinh.
 • $r$ là nửa đường kính của mặt mũi trụ cơ.

2.2. Hình trụ tròn trĩnh xoay và khối trụ tròn trĩnh xoay

Nội dung

Hình vẽ

Ta xét hình chữ nhật $ABCD$. Khi cù hình chữ nhật $ABCD$ xung xung quanh đường thẳng liền mạch có một cạnh nào là cơ, ví dụ điển hình cạnh AB thì lối bộp chộp khúc $ABCD$ sẽ tạo nên trở nên một hình gọi là hình trụ tròn trĩnh xoay, hoặc gọi tắt là hình trụ.

 • Khi xoay quanh $AB,$  hai cạnh $AD$  và $BC$ tiếp tục vạch đi ra nhì hình tròn trụ cân nhau gọi là nhì lòng của hình trụ, nửa đường kính của bọn chúng gọi là nửa đường kính của hình trụ.
 • Độ nhiều năm đoạn $CD$ gọi là phỏng nhiều năm lối sinh của hình trụ.
 • Phần mặt mũi tròn trĩnh xoay được sinh đi ra vì chưng những điểm bên trên cạnh $CD$ Lúc cù xung xung quanh $AB$ gọi là mặt mũi xung xung quanh của hình trụ.
 • Khoảng cơ hội $AB$ đằm thắm nhì mặt mũi bằng tuy vậy song chứa chấp nhì lòng là độ cao của hình trụ.

Khối trụ tròn trĩnh xoay hoặc khối trụ là phần không khí được số lượng giới hạn vì chưng một hình trụ tròn trĩnh xoay cho dù là hình trụ tròn trĩnh xoay cơ. Những điểm ko nằm trong khối trụ gọi là những điểm ngoài của khối trụ. Những điểm nằm trong khối trụ tuy nhiên ko nằm trong hình trụ ứng gọi là những điểm vô của khối trụ. Mặt lòng, độ cao, lối sinh, nửa đường kính của một hình trụ cũng chính là mặt mũi lòng, độ cao, lối sinh, nửa đường kính của khối trụ ứng.Hình trụ sở hữu độ cao $h,$ lối sinh $l$ và nửa đường kính lòng $r.$

 • Diện tích xung quanh: ${{S}_{xq}}=2\pi rl$
 • Diện tích toàn phần: ${{S}_{tp}}=2\pi rl+2\pi {{r}^{2}}$
 • Thể tích: $V=\pi {{r}^{2}}h$

3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU

3.1. Mặt cầu

Nội dung

Hình vẽ

Cho điểm $I$ cố toan và một số trong những thực dương $R$.

Tập thích hợp toàn bộ những điểm $M$ vô không khí cơ hội $I$ một khoảng chừng $R$ được gọi là mặt mũi cầu tâm $I,$ nửa đường kính $R.$

Kí hiệu: $S\left( I;R \right)$ Khi đó:

$S\left( I;R \right)=\left\{ M|IM=R \right\}$

3.2. Vị trí kha khá đằm thắm mặt mũi cầu và mặt mũi phẳng

Cho mặt mũi cầu $S\left( I;R \right)$ và mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $I$ lên $\left( P.. \right)\Rightarrow d=IH$  là khoảng cách kể từ $I$ cho tới mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$. Khi đó:

$d>R$

$d=R$

$d<R$

Mặt cầu và mặt mũi bằng không tồn tại điểm công cộng.

Mặt bằng xúc tiếp mặt mũi cầu: $\left( P.. \right)$ là mặt mũi bằng tiếp diện của mặt mũi cầu và $H:$ tiếp điểm.

Mặt bằng rời mặt mũi cầu theo gót tiết diện là lối tròn trĩnh sở hữu tâm $I'$ và nửa đường kính $r=\sqrt{{{R}^{2}}-I{{H}^{2}}}$

Lưu ý:

Khi mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$ trải qua tâm $I$ của mặt mũi cầu thì mặt mũi bằng $\left( P.. \right)$ được gọi là mặt bằng kính và tiết diện khi này được gọi là đường tròn trĩnh rộng lớn.

3.3. Vị trí kha khá đằm thắm mặt mũi cầu và lối thẳng

Cho mặt mũi cầu $S\left( I;R \right)$ và đường thẳng liền mạch $\Delta $. Gọi $H$ là hình chiếu của $I$ lên $\Delta $. Khi đó:

$IH>R$

$IH=R$

$IH<R$

$\Delta $ ko rời mặt mũi cầu.

$\Delta $ xúc tiếp với mặt mũi cầu.

$\Delta $: Tiếp tuyến của $\left( S \right)$

$H:$ tiếp điểm.

$\Delta $ rời mặt mũi cầu bên trên nhì điểm phân biệt.

Lưu ý:

Trong tình huống $\Delta $ rời $\left( S \right)$  tại 2 điểm $A,B$ thì  nửa đường kính $R$ của $\left( S \right)$ được tính như sau: $\left\{ \begin{array}{l}
d\left( {I;\Delta } \right) = IH\\
R = \sqrt {I{H^2} + A{H^2}}  = \sqrt {I{H^2} + {{\left( {\frac{{AB}}{2}} \right)}^2}} 
\end{array} \right.$

3.4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt mũi cầu

Nội dung

Hình vẽ

Giao tuyến của mặt mũi cầu với nửa mặt mũi bằng sở hữu bờ là trục của mặt mũi cầu được gọi là kinh tuyến.

Giao tuyến (nếu có) của mặt mũi cầu với những mặt mũi bằng vuông góc với trục được gọi là vĩ tuyến của mặt mũi cầu.

Hai gửi gắm điểm của mặt mũi cầu với trục được gọi là nhì vô cùng của mặt mũi cầu

* Mặt cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp hình nhiều diện:

Nội dung

Hình vẽ

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện nếu như mặt mũi cầu cơ xúc tiếp với toàn bộ những mặt mũi của hình nhiều diện. Còn trình bày hình nhiều diện nước ngoài tiếp mặt mũi cầu.

Mặt cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện nếu như toàn bộ những đỉnh của hình nhiều diện đều phía trên mặt mũi cầu. Còn trình bày hình nhiều diện nội tiếp mặt mũi cầu.

Mặt cầu tâm $O$ nửa đường kính $r$ nước ngoài tiếp hình chóp $S.ABCD$  khi và chỉ khi

 $OA=OB=OC=OD=OS=r$

Cho mặt mũi cầu $S\left( I;R \right)$

 • Diện tích mặt mũi cầu: .$S=4\pi {{R}^{2}}$
 • Thể tích khối cầu: $V=\frac{4}{3}\pi {{R}^{3}}$

4. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI

4.1. Bài toán mặt mũi nón

4.1.1.Dạng 1. Thiết diện của hình nón rời vì chưng một phía phẳng

Nội dung

Hình vẽ

Thiết diện qua quýt trục của hình nón là tam giác cân nặng.

Thiết diện qua quýt đỉnh của hình nón là những tam giác cân nặng sở hữu nhì cạnh mặt mũi là hai tuyến phố sinh của hình nón.

Thiết diện vuông góc với trục của hình nón là những lối tròn trĩnh sở hữu tâm phía trên trục của hình nón.

4.1.2. Dạng 2.  Bài toán tương quan cho tới tiết diện qua quýt đỉnh của hình nón

Cho hình nón sở hữu độ cao là h , nửa đường kính đáy  r  và lối sinh  l .

Một tiết diện trải qua đỉnh của hình nón sở hữu khoảng cách kể từ tâm của lòng cho tới mặt mũi bằng chứa chấp tiết diện là d  

Nội dung

Hình vẽ

Gọi $M$ là trung điểm của $AC.$ Khi đó:

 •  $AC\bot \left( SMI \right)$
 • Góc đằm thắm $\left( SAC \right)$  và $\left( ABC \right)$ là góc $\widehat{SMI}$.
 • Góc đằm thắm $\left( SAC \right)$  và $SI$ là góc $\widehat{MSI}$.
 • $d\left( I,\left( SAC \right) \right)=IH=d$

Diện tích thiết diện

${{S}_{td}}={{S}_{\Delta ABC}}=\frac{1}{2}SM.AC=\frac{1}{2}\sqrt{S{{I}^{2}}+I{{M}^{2}}}.2\sqrt{A{{I}^{2}}-I{{M}^{2}}}$

      $=\sqrt{{{r}^{2}}-\frac{{{h}^{2}}{{d}^{2}}}{{{h}^{2}}-{{d}^{2}}}}.\sqrt{{{h}^{2}}+\frac{{{h}^{2}}{{d}^{2}}}{{{h}^{2}}-{{d}^{2}}}}$

4.1.3. Dạng 3.  Bài toán hình nón nước ngoài tiếp và nội tiếp hình chóp

Nội dung

Hình vẽ

Hình nón nội tiếp hình chóp $S.ABCD$ đều là hình nón sở hữu đỉnh là $S$, lòng là lối tròn trĩnh nội tiếp hình vuông vắn $ABCD$.

Khi cơ hình nón có:

 • Bán kính lòng $r=IM=\frac{AB}{2}$
 • Đường cao $h=SI$, lối sinh $l=SM$

Hình chóp tứ giác đều 

S.ABCD

Hình nón ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$ đều là hình nón sở hữu đỉnh là $S$, lòng là lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp hình vuông vắn $ABCD$.

Khi cơ hình nón có:

 • Bán kính đáy:  $r=IA=\frac{AC}{2}=\frac{AB\sqrt{2}}{2}$
 • Chiều cao:  $h=SI$
 • Đường sinh: $l=SA$

Hình chóp tứ giác đều 

S.ABCD

Hình nón nội tiếp hình chóp $S.ABC$ đều là hình nón sở hữu đỉnh là $S$, lòng là lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác $ABC$

Khi cơ hình nón sở hữu

 • Bán kính đáy:  $r=IM=\frac{AM}{3}=\frac{AB\sqrt{3}}{6}$
 • Chiều cao: $h=SI$
 • Đường sinh: $l=SA$

Hình chóp tam giác đều $S.ABC$

Hình nón ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ đều là hình nón sở hữu đỉnh là $S$, lòng là lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác $ABC$

Khi cơ hình nón có:

 • Bán kính đáy: $r=IA=\frac{2AM}{3}=\frac{AB\sqrt{3}}{3}$
 • Chiều cao: $h=SI$

Đường sinh: $l=SA$

Hình chóp tam giác đều $S.ABC$

4.1.4. Dạng 4.  Bài toán hình nón cụt

Khi rời hình nón vì chưng một phía bằng tuy vậy song với lòng thì phần mặt mũi bằng nằm trong hình nón là 1 hình tròn trụ. Phần hình nón nằm trong lòng nhì mặt mũi bằng trình bày bên trên được gọi là hình nón cụt.

Nội dung

Hình vẽ

Khi rời hình nón cụt vì chưng một phía bằng tuy vậy song với lòng thì được mặt phẳng cắt là 1 hình tròn trụ.

Khi rời hình nón cụt vì chưng một phía bằng tuy vậy song với trục thì được mặt phẳng cắt là 1 hình thang cân nặng.

Cho hình nón cụt sở hữu $R,\ r,\ h$ theo thứ tự là nửa đường kính lòng rộng lớn, nửa đường kính lòng nhỏ và độ cao.

Diện tích xung xung quanh của hình nón cụt:

${{S}_{xq}}=\pi l\left( R+r \right)$

Diện tích lòng (hình tròn):

$S$đáy 1$=\pi {{r}^{2}}$; $S$đáy 2$=\pi {{r}^{2}}$$\Rightarrow \sum\limits_{{}}^{{}}{S}$đáy$=\pi \left( {{r}^{2}}+{{R}^{2}} \right)$

Diện tích toàn phần của hình nón cụt:

 ${{S}_{tp}}=\pi \lambda \left( R+r \right)+\pi {{r}^{2}}+\pi {{R}^{2}}$

Thể tích khối nón cụt:

$V=\frac{1}{3}\pi h\left( {{R}^{2}}+{{r}^{2}}+Rr \right)$

4.1.5. Dạng 5.  Bài toán hình nón tạo nên vì chưng phần sót lại của hình tròn trụ sau khoản thời gian rời loại bỏ đi hình quạt

Nội dung

Hình vẽ

Từ hình tròn trụ $\left( O;R \right)$ rời loại bỏ đi hình quạt $AmB.$  Độ nhiều năm cung $\overset\frown{AnB}$ vì chưng $x.$ Phần sót lại của hình tròn trụ ghép lại được một hình nón. Tìm nửa đường kính, độ cao và phỏng nhiều năm lối sinh của hình nón cơ.

Hình nón được tạo nên trở nên có

            $\left\{ \begin{array}{l}
l = R\\
2\pi r = x \Rightarrow r = \frac{{2\pi }}{x}\\
h = \sqrt {{l^2} - {r^2}} 
\end{array} \right.$

    

4.2. Một số dạng toán và công thức giải việc mặt mũi trụ 

4.2.1. Dạng 1.  Thiết diện của hình trụ rời vì chưng một phía phẳng

Nội dung

Hình vẽ

Thiết diện vuông góc trục là một lối tròn trĩnh nửa đường kính $R$

Thiết diện chứa trục là 1 hình chữ nhật $ABCD$ vô cơ $AB=2R$ và $AD=h$. Nếu tiết diện qua quýt trục là 1 hình vuông vắn thì $h=2R$.

Thiết diện song tuy vậy với trục không chứa chấp trục là hình chữ nhật $BGHC$ sở hữu khoảng cách cho tới trục là: $d\left( OO';\left( BGHC \right) \right)=OM$

    

4.2.2. Dạng 2. Thể tích khối tứ diện sở hữu 2 cạnh là 2 lần bán kính 2 đáy

Nội dung

Hình vẽ

Nếu như $AB$ và $CD$ là nhì 2 lần bán kính ngẫu nhiên bên trên nhì lòng của hình trụ thì:

${{V}_{ABCD}}=\frac{1}{6}AB.CD.OO'.\sin \left( AB,CD \right)$

* Đặc biệt: 

Nếu $AB$ và $CD$ vuông góc nhau thì:

${{V}_{ABCD}}=\frac{1}{6}AB.CD.OO'$

   

4.2.3. Dạng 3. Xác toan góc khoảng chừng cách

Nội dung

Hình vẽ

Góc đằm thắm $AB$ và trục $OO'$:

$\left( \widehat{AB,OO'} \right)=\widehat{A'AB}$  

   

Khoảng cơ hội đằm thắm $AB$ và trục $OO'$:

$d\left( AB;OO' \right)=OM$

Xem thêm: HTCTTKQG – Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nếu $ABCD$ là 1 hình vuông vắn nội tiếp vô hình trụ thì lối chéo cánh của hình vuông vắn cũng vì chưng lối chéo cánh của hình trụ.

Nghĩa là cạnh hình vuông:

$AB\sqrt{2}=\sqrt{4{{R}^{2}}+{{h}^{2}}}$

4.2.4. Dạng 4. Xác toan ông tơ contact đằm thắm diện tích S xung xung quanh, toàn phần và thể tích khối trụ trong các công việc tối ưu

Nội dung

Hình vẽ

Một khối trụ hoàn toàn có thể tích $V$ ko thay đổi.

 • Tìm nửa đường kính lòng và độ cao hình trụ nhằm diện tích S toàn phần nhỏ nhất:

 ${S_{tp\;\min }} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
R = \sqrt[3]{{\frac{V}{{4\pi }}}}\\
h = 2\sqrt[3]{{\frac{V}{{4\pi }}}}
\end{array} \right.$

 • Tìm nửa đường kính lòng và độ cao hình trụ nhằm diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S 1 lòng và nhỏ nhất:

${S_{\min }} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
R = \sqrt[3]{{\frac{V}{\pi }}}\\
h = \sqrt[3]{{\frac{V}{\pi }}}
\end{array} \right.$

    

4.2.5. Dạng 5. Hình trụ nước ngoài tiếp, nội tiếp một hình lăng trụ đứng

Cho hình lăng trụ tam giác đêu nội tiếp vô một hình trụ. Thể tích khối lăng trụ là $V$ thì thể tích khối trụ là ${{V}_{\left( T \right)}}=\frac{4\pi V}{9}$

Cho hình lăng trụ tứ giác đêu $ABCD.A'B'C'D'$ nước ngoài tiếp vô một hình trụ. Diện tích xung xung quanh hình trụ là ${{S}_{xq}}$ thì diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ là ${{S}_{aq}}=\frac{2S}{\pi }$

5. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VÀ CÔNG THỨC GIẢI BÀI TOÁN MẶT CẦU

5.1. Mặt ước ngoại tiếp khối nhiều diện

5.1.1. Các định nghĩa cơ bản

Trục của nhiều giác đáy: là đường thẳng trải qua tâm đường tròn ngoại tiếp của nhiều giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa nhiều giác đáy   Bất kì một điểm nào nằm bên trên trục của nhiều giác thì cách đều các đỉnh của nhiều giác đó.

Đường trung trực của đoạn thẳng: là đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

 Bất kì một điểm nào nằm bên trên đường trung trực thì cách đều nhì đầu mút của đoạn thẳng.

Mặt trung trực của đoạn thẳng: là mặt phẳng trải qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

  Bất kì một điểm nào nằm bên trên mặt trung trực thì cách đều nhì đầu mút của đoạn thẳng.

5.1.2. Tâm và bán kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp

Tâm mặt ước ngoại tiếp hình chóp: là điểm cách đều các đỉnh của hình chóp. Hay nói cách khác, nó chính là gửi gắm điểm $I$ của trục đường tròn ngoại tiếp mặt phẳng đáy và mặt phẳng trung trực của một cạnh mặt mũi hình chóp.

Bán kính: là khoảng cách từ $I$ đến các đỉnh của hình chóp.

5.1.3. Cách xác định tâm và bán kính mặt ước của một số hình nhiều diện

5.1.3.1. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Nội dung

Hình vẽ

Tâm: trùng với tâm đối xứng của hình hộp chữ nhật (hình lập phương) $\Rightarrow $ Tâm là $I$, là trung điểm của $AC'$.

Bán kính: bằng nửa độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật (hình lập phương).

$\Rightarrow $Bán kính: $R=\frac{AC'}{2}$

     

5.1.3.2. Hình lăng trụ đứng có đáy nội tiếp đường tròn

Nội dung

Hình vẽ

Xét hình lăng trụ đứng ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}...{{A}_{n}}.A_{1}^{'}A_{2}^{'}A_{3}^{'}...A_{n}^{'}$, vô đó có 2 đáy ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}...{{A}_{n}}$ và $A_{1}^{'}A_{2}^{'}A_{3}^{'}...A_{n}^{'}$ nội tiếp đường tròn $\left( O \right)$  và $\left( O' \right)$. Lúc đó, mặt ước nội tiếp hình lăng trụ đứng có:

 • Tâm: $I$ với $I'$ là trung điểm của $OO'$.
 • Bán kính: $R=I{{A}_{1}}=I{{A}_{2}}=...=IA_{n}^{'}$

    

5.1.3.3. Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc vuông

Nội dung

Hình vẽ

Hình chóp $S.ABC$ có  $\widehat{SAC}=\widehat{SBC}={{90}^{0}}$.

 • Tâm: $I$ là trung điểm của$SC$.
 • Bán kính: $R=\frac{SC}{2}=IA=IB=IC$

Hình chóp $S.ABCD$ có

$\widehat{SAC}=\widehat{SBC}=\widehat{SDC}={{90}^{0}}$.

 • Tâm: $I$ là trung điểm của$SC$.
 • Bán kính: $R=\frac{SC}{2}=IA=IB=IC=ID$

    

5.1.3.4. Hình chóp đều

Nội dung

Hình vẽ

Cho hình chóp đều $S.ABC...$

 • Gọi $O$ là tâm của đáy$\Rightarrow SO$ là trục của đáy.
 • Trong mặt phẳng xác định bởi $SO$ và một cạnh mặt mũi, chẳng hạn như $mp\left( SAO \right)$, tao vẽ đường trung trực của cạnh $SA$ là $\Delta $ cắt $SA$ tại $M$ và cắt $SO$ tại $I\Rightarrow I$  là tâm của mặt ước.

Bán kính:

Ta có:  $\Delta SMI\backsim \Delta SOA\Rightarrow \frac{SM}{SO}=\frac{SI}{SA}\Rightarrow $  

Bán kính: $R=IS=\frac{SM.SA}{SO}=\frac{S{{A}^{2}}}{2SO}=IA=IB=IC=...$

 

5.1.3.5. Hình chóp có cạnh mặt mũi vuông góc với mặt phẳng đáy

Nội dung

Hình vẽ

Cho hình chóp $S.ABC...$ có cạnh bên  $SA\bot \left( ABC... \right)$  và đáy $ABC...$  nội tiếp được vô đường tròn tâm $O$.

Tâm và bán kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp $S.ABC...$được xác định như sau:

 • Từ tâm $O$ ngoại tiếp của đường trònđáy, tao vẽ đường thẳng $d$ vuông góc với $mp\left( ABC... \right)$ tại $O$.
 • Trong $mp\left( d,SA \right)$, tao dựng đường trung trực $\Delta $ của cạnh $SA$, cắt$SA$ tại $M$, cắt $d$ tại $I\Rightarrow I$ là tâm mặt ước ngoại tiếp hình chóp và bán kính

 $R=IA=IB=IC=IS=...$

 • Tìm bán kính

Ta có: $MIOB$là hình chữ nhật.

Xét $\Delta MAI$ vuông tại $M$ có:

$R=AI=\sqrt{M{{I}^{2}}+M{{A}^{2}}}=\sqrt{A{{O}^{2}}+{{\left( \frac{SA}{2} \right)}^{2}}}$

5.1.3.6. Hình chóp khác

5.1.3.7. Đường tròn ngoại tiếp một số nhiều giác thường gặp

Khi xác định tâm mặt ước, tao cần xác định trục của mặt phẳng đáy, đó chính là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp đáy. Do đó, việc xác định tâm ngoại O là yếu tố rất quan tiền trọng của bài toán.

5.2. Kỹ thuật xác lập mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp

Nội dung

Hình vẽ

Cho hình chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{n}}$ (thoả mãn ĐK tồn bên trên mặt mũi cầu nước ngoài tiếp). Thông thông thường, nhằm xác lập mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp tao triển khai theo gót nhì bước:

 • Bước 1:

Xác toan tâm của lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng. Dựng $\Delta $: trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng.

 • Bước 2:

Lập mặt mũi bằng trung trực $\left( \alpha  \right)$ của một cạnh mặt mũi.

Lúc đó     

 • Tâm $O$ của mặt mũi cầu: $\Delta \cap mp\left( \alpha  \right)=\left\{ O \right\}$
 • Bán kính: $R=SA\left( =SO \right).$ Tuỳ vào cụ thể từng tình huống.

    

5.3. Kỹ năng xác lập trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác đáy

5.3.1. Trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác đáy

Nội dung

Hình vẽ

Định nghĩa

Trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng là đường thẳng liền mạch trải qua tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp lòng và vuông góc với mặt mũi bằng lòng.

Tính chất

$\forall M\in \Delta :\ MA=MB=MC$

Suy ra: $MA=MB=MC\Leftrightarrow M\in \Delta $

Các bước xác lập trục

 • Bước 1:

Xác toan tâm $H$ của lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng.

 • Bước 2:

Qua $H$ dựng $\Delta $ vuông góc với mặt mũi bằng lòng.

Một số tình huống đặc biệt

 • Đáy là tam giác vuông
 • Đáy là tam giác đều
 • Đáy là tam giác thường

  

  

5.3.2. Kỹ năng tam giác đồng dạng

Nội dung

Hình vẽ

$\Delta SMO$ đồng dạng với $\Delta SIA\Rightarrow \frac{SO}{SA}=\frac{SM}{SI}$

   

5.3.3. Nhận xét quan tiền trọng

$\exists M,S:\;\left\{ \begin{array}{l}
MA = MB = MC\\
SA = SB = SC
\end{array} \right. \Rightarrow SM$ là trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp $\Delta ABC$.

5.4. Kỹ thuật dùng nhì trục xác lập tâm mặt mũi cầu nước ngoài tiếp nhiều diện

Nội dung

Hình vẽ

Cho hình chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}...{{A}_{n}}$ (thõa mãn ĐK tồn bên trên mặt mũi cầu nước ngoài tiếp). Thông thông thường, nhằm xác lập mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình chóp tao triển khai theo gót nhì bước:

 • Bước 1:

Xác toan tâm của lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng. Dựng $\Delta $:  trục lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng.

 • Bước 2:

Xác toan trục $d$ của lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp một phía mặt mũi (dễ xác định) của khối chóp.

Lúc đó:   

 • Tâm $I$ của mặt mũi cầu: $\Delta \cap d=\left\{ I \right\}$
 • Bk: $R=IA\left( =IS \right)$. Tuỳ vào cụ thể từng tình huống.

   

5.5. Tổng kết những dạng mò mẫm tâm và nửa đường kính mặt mũi cầu

5.5.1. Dạng 1

Nội dung

Hình vẽ

Cạnh mặt mũi SA  vuông góc lòng và $\widehat{ABC}={{90}^{0}}$ khi đó  $R=\frac{SC}{2}$ và tâm là trung điểm $SC$.

   

5.5.2. Dạng 2

Nội dung

Hình vẽ

Cạnh mặt mũi $SA$ vuông góc lòng và bất kể lòng là hình gì, chỉ việc tìm kiếm ra nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp của lòng là ${{R}_{D}}$, Lúc cơ : ${{R}^{2}}=R_{D}^{2}+\frac{S{{A}^{2}}}{4}$

 •  ${{R}_{D}}=\frac{abc}{4\sqrt{p\left( p-a \right)\left( p-b \right)\left( p-c \right)}}$ ($p$: nửa chu vi).
 • Nếu $\Delta ABC$ vuông bên trên $A$  thì: ${{R}_{D}}=\frac{1}{4}\left( A{{B}^{2}}+A{{C}^{2}}+A{{S}^{2}} \right)$
 • Đáy là hình vuông vắn cạnh $a$ thì ${{R}_{d}}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$
 •  nếu lòng là tam giác đều cạnh $a$ thì ${{R}_{D}}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$

5.5.3. Dạng 3

Nội dung

Hình vẽ

Chóp sở hữu những cạnh mặt mũi vì chưng nhau: $SA=SB=SC=SD$ :

$R=\frac{S{{A}^{2}}}{2SO}$

 • $ABCD$ là hình vuông vắn, hình chữ nhật, Lúc cơ $O$ là gửi gắm hai tuyến phố chéo cánh.
 • $\Delta ABC$ vuông, Lúc cơ $O$ là trung điểm cạnh huyền.
 • $\Delta ABC$ đều, Lúc cơ $O$ là trọng tâm, trực tâm.

5.5.4. Dạng 4

Nội dung

Hình vẽ

Hai mặt mũi bằng $\left( SAB \right)$ và $\left( ABC \right)$ vuông góc cùng nhau và sở hữu gửi gắm tuyến $AB$. Khi cơ tao gọi ${{R}_{1}},{{R}_{2}}$ theo thứ tự là nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp những tam giác $SAB$ và $ABC$. Bán kính mặt mũi cầu nước ngoài tiếp:

${{R}^{2}}={{R}_{1}}^{2}+{{R}_{2}}^{2}-\frac{A{{B}^{2}}}{4}$

5.5.5. Dạng 5

Chóp $S.ABCD$ sở hữu lối cao $SH$, tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp lòng là $O$. Khi cơ tao giải phương trình: ${{\left( SH-x \right)}^{2}}+O{{H}^{2}}={{x}^{2}}+R_{D}^{2}$ . Với độ quý hiếm $x$ tìm kiếm ra tao có: ${{R}^{2}}={{x}^{2}}+R_{D}^{2}$

5.5.6. Dạng 6: Bán kính mặt mũi cầu nội tiếp: $r=\frac{3V}{{{S}_{tp}}}$

6. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VỀ KHỐI TRÒN XOAY

6.1. Chỏm cầu

Nội dung

Hình vẽ

$\left\{ \begin{array}{l}
{S_{xq}} = 2\pi Rh = \pi \left( {{r^2} + {h^2}} \right)\\
V = \pi {h^2}\left( {R - \frac{h}{3}} \right) = \frac{{\pi h}}{6}\left( {{h^2} + 3{r^2}} \right)
\end{array} \right.$

6.2. Hình trụ cụt

Nội dung

Hình vẽ

$\left\{ \begin{array}{l}
{S_{xa}} = \pi r\left( {{h_1} + {h_2}} \right)\\
V = \pi {R^2}\left( {\frac{{{h_1} + {h_2}}}{2}} \right)
\end{array} \right.$

6.3. Hình nêm loại 1

Nội dung

Hình vẽ

$V=\frac{2}{3}{{R}^{3}}\tan \alpha $

 

6.4. Hình nêm loại 2

Nội dung

Hình vẽ

$V=\left( \frac{\pi }{2}-\frac{2}{3} \right){{R}^{3}}\tan \alpha $

 

6.5. Parabol bậc hai-Paraboloid tròn trĩnh xoay

Nội dung

Hình vẽ

$\left\{ \begin{array}{l}
{S_{parabol}} = \frac{4}{3}Rh;\;\frac{{S'}}{S} = {\left( {\sqrt {\frac{x}{h}} } \right)^3} = {\left( {\frac{a}{r}} \right)^3}\\
v = \frac{1}{2}\pi {R^2}h = \frac{1}{2}{V_{tru}}
\end{array} \right.$

   

6.6. Diện tích Elip và Thể tích khối tròn trĩnh xoay sinh vì chưng Elip

Nội dung

Hình vẽ

$\left\{ \begin{array}{l}
{S_{elip}} = \pi ab\\
{V_{xoay\;quanh\;2a}} = \frac{4}{3}\pi a{b^2}\\
{V_{xoay\;quanh\;2b}} = \frac{4}{3}\pi {a^2}b
\end{array} \right.$

   

6.7. Diện tích hình vòng khăn

Nội dung

Hình vẽ

$S=\pi \left( {{R}^{2}}-{{r}^{2}} \right)$

   

6.8. Thể tích hình xuyến (phao)

Nội dung

Xem thêm: [Định nghĩa] [Tính chất] của Hình Chóp

Hình vẽ

$V=2{{\pi }^{2}}\left( \frac{R+r}{2} \right){{\left( \frac{R-r}{2} \right)}^{2}}$