Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hay nhất

Với Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện Vật lý lớp 11 cụ thể nhất gom học viên dễ dàng và đơn giản lưu giữ toàn cỗ những công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Vật lý 11. Mời chúng ta đón xem:

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện - Vật lý lớp 11

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu suất của nguồn điện hay nhất

1. Định nghĩa

Mạch năng lượng điện một chiều không thiếu thốn bao gồm với mối cung cấp năng lượng điện, chạc dẫn và những tranh bị hấp phụ năng lượng điện như năng lượng điện trở hoặc đèn điện. Phần đoạn mạch năng lượng điện ko chứa chấp mối cung cấp được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch năng lượng điện chỉ chứa chấp mối cung cấp gọi là mạch vô.

Ví dụ:

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất - Vật lý lớp 11  (ảnh 1)

Nguồn năng lượng điện lúc nào cũng có thể có năng lượng điện trở vô, nên là, Khi với loại năng lượng điện chạy vô mạch thì năng lượng điện năng bởi mối cung cấp năng lượng điện cung ứng sẽ tiến hành hấp phụ ở cả mạch ngoài và ở mạch vô. Công của mối cung cấp năng lượng điện vì thế tổng năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài và ở mạch vô. Trong số đó, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài là năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch vô là năng lượng điện năng tổn hao.

Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang đến cường độ dùng hữu ích năng lượng điện năng bởi mối cung cấp năng lượng điện cung ứng, được xem vì thế tỉ số năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích và công của mối cung cấp năng lượng điện, tính theo đuổi đơn vị chức năng xác suất.

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính hiệu suất H=AichAng=U.I.tξ.I.t=Uξ

Trong đó:

+ H là hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện, với đơn vị chức năng %;

+ Aich là năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích, là năng lượng điện năng hấp phụ bên trên mạch ngoài, với đơn vị chức năng Jun (J);

+ Ang là công của mối cung cấp năng lượng điện, với đơn vị chức năng Jun (J);

+ U là hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì đầu mạch ngoài, với đơn vị chức năng vôn (V);

ξ là suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện, với đơn vị chức năng vôn (V);

+ I là độ mạnh loại năng lượng điện vô toàn mạch, với đơn vị chức năng ampe (A);

+ t là thời hạn loại năng lượng điện chạy vô mạch, với đơn vị chức năng giây (s).

3. Mở rộng

Sử dụng công thức tính hiệu suất hấp phụ năng lượng điện P.. và hiệu suất của mối cung cấp, tớ rất có thể tính được hiệu suất của mối cung cấp như sau: H=U.Iξ.I=PPng

Trong tình huống mạch ngoài chỉ bao gồm năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của mối cung cấp còn được xem vì thế công thức:

H=RNRN+r

Khi biết hiệu suất của mối cung cấp tớ rất có thể suy rời khỏi năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích hoặc công của mối cung cấp năng lượng điện.

H=AichAngAich=Ang.HAng=AichH

4. Ví dụ minh họa

Bài 1: Mắc một năng lượng điện trở 14  vào nhì đặc biệt của một mối cung cấp năng lượng điện teo năng lượng điện trở vô là 1 Ω thì hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đặc biệt của mối cung cấp là 8,4 V.

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch và suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

b) Tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện.

Bài giải:

a) sát dụng tấp tểnh luật Ôm mang đến mạch ngoài, độ mạnh loại năng lượng điện là:

I = UR=8,414 = 0,6(A)

Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: ξ = I. (R + r) = 0,6. (14 + 1) = 9 (V)

b) Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là:

H = Uξ=8,49=0,933=93,3%

Bài 2: Một acquy với suất năng lượng điện động 2V, năng lượng điện trở vô r = 1 Ω, và cứ từng giây nó trả một năng lượng điện lượng 2,4 C kể từ đặc biệt âm quý phái đặc biệt dương của mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện năng tuy nhiên acquy cung ứng vô một giờ.

b) Nối nhì đặc biệt acquy với cùng một năng lượng điện trở R = 9 Ω thì hiệu suất hấp phụ bên trên mạch ngoài là bao nhiêu? Tính hiệu suất của acquy.

Bài giải:

a) Điện năng của acquy cung ứng vô một giờ là: Ang = q.ξ = 2,4 . 2 = 4,8 J

b) Khi nối nhì đặc biệt acquy với năng lượng điện trở 9 Ω thì độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch là:

I=ξr+R=21+9= 0,2(A)

Công suất hấp phụ của mạch ngoài là: P = R.I2 = 9.0,22 = 0,36  (W)

Công suất của mối cung cấp là: Png = I.ξ = 0,2.2 = 0,4 (W)

Hiệu suất của mối cung cấp là:

H=AichAng=PPng=0,360,4=0,9=90%

Bài 3: Một mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở vô 2 W. Nối năng lượng điện trở R vô nhì đặc biệt của mối cung cấp năng lượng điện trở thành mạch kín thì hiệu suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R vì thế 16 W. Tính độ quý hiếm của năng lượng điện trở R và hiệu suất của mối cung cấp.

Bài giải:

Công suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R là:

P = I2R = (ξR+r)2R

ð 16 =122R2+4R+4R

ð R2 - 5R + 4 = 0

ð R = R1 = 4 W hoặc R = R2 = 1 W.

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

Khi R = R1 = 4  thì H =R1R1+r= 67%

Khi R = R2 = 1 W thì H =R2R2+r= 33%.

Xem thêm thắt tổ hợp công thức môn Vật lý lớp 11 không thiếu thốn và cụ thể khác:

Công thức tính lực tĩnh năng lượng điện hoặc nhất | Cách tính lực tĩnh điện

Công thức tấp tểnh luật Cu-lông hoặc nhất | Cách thực hiện bài xích luyện tấp tểnh luật Cu-lông

Công thức lực tương tác đằm thắm nhì năng lượng điện điểm mạnh nhất | Cách tính lực tương tác đằm thắm nhì năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường hoặc nhất | Cách tính độ mạnh năng lượng điện trường

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp hoặc nhất | Cách tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổng hợp

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên trung điểm mạnh nhất | Cách tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên trung điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường đằm thắm nhì phiên bản tụ hoặc nhất | Cách tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường đằm thắm nhì phiên bản tụ

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường phát sinh vì thế năng lượng điện q hoặc nhất | Cách tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường phát sinh vì thế năng lượng điện q

Công thức tính công của lực năng lượng điện hoặc nhất | Cách tính công của lực điện

Công thức tính thế năng của năng lượng điện hoặc nhất | Cách tính thế năng của năng lượng điện tích

Công thức tính năng lượng điện thế hoặc nhất | Cách tính năng lượng điện thế

Công thức tính hiệu năng lượng điện thế hoặc nhất | Cách tính hiệu năng lượng điện thế

Công thức tính tụ năng lượng điện hoặc nhất | Cách tính tụ điện

Công thức tính tụ năng lượng điện vướng tiếp nối nhau hoặc nhất | Cách tính tụ năng lượng điện vướng nối tiếp

Công thức tính tụ năng lượng điện vướng tuy nhiên song hoặc nhất | Cách tính tụ năng lượng điện vướng tuy nhiên song

Công thức tính tích điện tụ năng lượng điện hoặc nhất | Cách tính tích điện tụ điện

Công thức tính độ mạnh loại điện

Công thức tính suất năng lượng điện động

Công thức tính năng lượng điện năng tổn hao vô mối cung cấp năng lượng điện với năng lượng điện trở trong

Công thức tính năng lượng điện năng tiêu xài thụ

Công thức tính hiệu suất lan nhiệt độ của vật dẫn Khi với loại năng lượng điện chạy qua

Công thức tính công của mối cung cấp điện

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp điện

Công thức tấp tểnh luật Jun – Len xơ

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp điện

Công thức tính hiệu suất giá buốt năng lượng điện, bếp từ Khi đun nước

Công thức tấp tểnh luật ôm mang đến toàn mạch

Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện Khi đoản mạch

Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

Công thức tính số pin của cục nguồn

Công thức tính năng lượng điện trở suất

Công thức tấp tểnh luật Faraday

Công thức tính đương lượng năng lượng điện hóa

Công thức tính lượng vật được giải phóng

Công thức tính lực từ

Công thức tính chạm màn hình từ

Công thức tính chạm màn hình kể từ tổng hợp

Công thức tính chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

Công thức tính kể từ ngôi trường của loại điện

Công thức tính lực Lorenxơ

Công thức tính nửa đường kính quy trình của electron

Công thức tính kể từ thông

Công thức tính kể từ thông đặc biệt đại

Công thức tính suất năng lượng điện động cảm ứng

Công thức tính kể từ thông riêng

Xem thêm: Danh Từ Trong Tiếng Anh (2024 mới) - EnglishCentral Blog

Công thức tính phỏng tự động cảm của ống dây

Công thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm

Công thức tính tích điện kể từ ngôi trường của ống dây