Hình thang cân toán lớp 8 |Toán 8 chương trình mới

Trong lịch trình toán 8 liên kết học thức, chân mây tạo nên, cánh diều những em sẽ tiến hành học tập những kỹ năng và kiến thức về hình thang cân nặng. Bài ghi chép sau đây tiếp tục tổ hợp kỹ năng và kiến thức những em cần thiết tóm nhập bài bác hình thang cân nặng toán lớp 8. Mời những em nằm trong theo đuổi dõi.

1. Khái niệm hình thang và hình thang cân

- Hình thang là tứ giác đem nhì cạnh đối tuy vậy song cùng nhau. 

Bạn đang xem: Hình thang cân toán lớp 8 |Toán 8 chương trình mới

Ví dụ: Tứ giác ABCD đem AB // CD => ABCD là hình thang. 

- Hình thang cân nặng là hình thang đem nhì góc kề một lòng cân nhau. 

Ví dụ: Hình thang ABCD có \widehat{ADC}=\widehat{BCD} =>  ABCD là hình thang cân nặng. 

2. Tính hóa học của hình thang cân

- Định lý 1: Trong hình thang cân nặng, nhì cạnh mặt mũi cân nhau.

- Định lý 2: Trong hình thang cân nặng, hai tuyến đường chéo cánh cân nhau. 

Ví dụ: Hình thang cân nặng ABCD đem AD = BC ; AC = BD

3. Dấu hiệu phân biệt hình thang cân

- Định lý 3: Nếu một hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh cân nhau thì hình thang này đó là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) có \widehat{ACD}=\widehat{BDC}. Chứng minh ABCD là hình thang cân nặng. 

Hai đàng chéo cánh AC và BD hạn chế nhau bên trên O. 

Do \widehat{ACD}=\widehat{BDC} nên \DeltaOCD có \widehat{ODC}=\widehat{OCD} => \DeltaOCD cân nặng.

=> OC = OD (1). 

Chứng minh tương tự động tao có \widehat{ACD}=\widehat{BDC} và AB // CD => \DeltaOAB cân nặng bên trên O

=> OA = OB (2)

Từ (1) và (2) => OA + OC = OB + OD => AC = BD

=> Hình thang ABCD đem hai tuyến đường chéo cánh AC = BD => ABCD là hình thang cân nặng. 

>> Xem thêm: Tổng ăn ý kỹ năng và kiến thức toán 8 cụ thể SGK mới

4. Bài tập luyện hình thang cân toán lớp 8 lịch trình mới

4.1 Bài tập luyện hình thang cân nặng sách toán 8 liên kết tri thức

Bài 3.4 trang 55 SGK toán 8/1 liên kết tri thức

ABCD là hình thang => AB // CD 

=> \large \widehat{A}=\widehat{D} = 180o => \large \widehat{D} = 180o - \large \widehat{A} = 180o - 120o = 60o

=> \large \widehat{D}=60^{o}\neq \widehat{C}=80^{o}

=> ABCD ko cần là hình thang cân nặng. 

Bài 3.5 trang 55 SGK toán 8/1 liên kết tri thức

Xét ∆ DOE và ∆ COE có:

\large \widehat{ODE}=\widehat{OCE}=80^{o}=90° (vì OD ⊥ DE; OC ⊥ CE);

EC = ED (giả thiết);

Cạnh OE chung

Do ê ∆DOE = ∆COE (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

=> OC = OD (hai cạnh tương ứng) (1)

Do ê tam giác OCD cân nặng bên trên O nên \large \widehat{D_{1}}=\widehat{C_{1}} .

Vì ABCD là hình thang nên AB // CD suy ra \large \widehat{A_{1}}=\widehat{C_{1}}; \large \widehat{B_{1}}=\widehat{D_{1}} (cặp góc ví le trong).

=> \large \widehat{A_{1}}=\widehat{B_{1}} (do \large \widehat{C_{1}}=\widehat{D_{1}})

Suy rời khỏi ∆ OAB cân nặng bên trên O nên OA = OB (2)

Ta có: AC = OA + OC và BD = OB + OD (3)

Từ (1), (2) và (3) suy rời khỏi AC = BD

Hình thang ABCD đem AC = BD nên ABCD là hình thang cân nặng.

Bài 3.6 trang 55 SGK toán 8/1 liên kết tri thức

Cách vẽ hình thang cân nặng ABCD đem lòng rộng lớn CD nhiều năm 4 centimet, cạnh mặt mũi nhiều năm 2 centimet và đàng chéo cánh nhiều năm 3 cm:

– Vẽ cạnh CD = 4 centimet.

– Dùng compa vẽ hai tuyến đường tròn trặn (D; 2 cm) và (C; 3 cm). Hai đàng tròn trặn này hạn chế nhau bên trên điểm A.

– Dùng compa vẽ hai tuyến đường tròn trặn (D; 3 cm) và (C; 2 cm). Hai đàng tròn trặn này hạn chế nhau bên trên điểm B.

– Nối AB, AD, BC tao được hình thang cân nặng ABCD (như hình vẽ).

Bài 3.7 trang 55 SGK toán 8/1 liên kết tri thức

Có ABCD là hình thang cân nặng nên \large \widehat{BAD}=\widehat{CBA};\widehat{D}=\widehat{C}; BC = DA

Ta đem EA và EB chuyến lượng là đàng phân giác của \large \widehat{DAB} và \large \widehat{ABC}

 \large \Rightarrow \widehat{A_{1}}=\widehat{A_{2}}=\frac{1}{2}\widehat{BAD};\widehat{B_{1}}=\widehat{B_{2}}=\frac{1}{2}\widehat{CBA}

Mà \large \widehat{BAD}=\widehat{CBA}\Rightarrow \widehat{A_{1}}=\widehat{A_{2}}=\widehat{B_{1}}=\widehat{B_{2}}

Ta có \large \widehat{A_{1}}=\widehat{B_{1}} => \large \Delta BEA cân nặng bên trên E => AE = BE. 

Xét \large \Delta EAD và \large \DeltaEBC có: 

\large \left\{\begin{matrix} AE=BE & & \\ \widehat{A_{2}}=\widehat{B_{2}}& & \\ AD = BC & & \end{matrix}\right.

=>  \large \Delta EAD = \large \DeltaEBC

=> EC = ED. 

Bài 3.8 trang 55 SGK toán 8/1 liên kết tri thức


 

•Vì ABCD là hình thang cân nặng nên \large \widehat{BAD}=\widehat{ABC}; AD = BC; AC = BD.

Xét DICD cân nặng bên trên I, vì \large \widehat{ADC}=\widehat{BCD} nên IC = ID.

=>  IC – BC = ID – AD, hoặc IB = IA

Do ê I cơ hội đều A và B nên I phía trên đàng trung trực của AB (1)

•Xét ∆ABD và ∆BAC có:

AB là cạnh chung;

\large \widehat{BAD}=\widehat{ABC}(chứng minh trên);

AD = BC (chứng minh trên).

Do ê ∆ABD = ∆BAC (c.g.c)

Suy rời khỏi \large \widehat{ABD}=\widehat{BAC} (hai góc tương ứng).

Tam giác JAB cân nặng bên trên J vì \large \widehat{ABD}=\widehat{BAC} nên JA = JB

Do ê J cơ hội đều A và B nên J phía trên đàng trung trực của AB (2)

Từ (1) và (2) =>  I, J nằm trong phía trên đường thẳng liền mạch IJ là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB.

4.2 Bài tập luyện hình thang cân nặng sách toán 8 chân mây sáng sủa tạo

Bài 1 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo 

a. 

Ta đem AB // DC nên tứ giác ABCD là hình thang

Do ê \large \widehat{B}=\widehat{C} =180°

=>  x = \large \widehat{C} = 180° \large \widehat{B} = 180°−140° =40°

b. 

Ta đem MN // PQ nên tứ giác MNPQ là hình thang

Do đó  \large \widehat{M}+\widehat{Q} = 180°

=> \large \widehat{M} =180°− \large \widehat{Q} = 180°−60°= 120°.

Ta có \large \widehat{N_{1}}+\widehat{N_{2}}=180^{o}

=> \large \widehat{N_{1}}=180^{o}-70^{o}=110^{o}

Ta có \large \widehat{M} + \widehat{N} + \widehat{P}+\widehat{Q}=360^{o}

=> \large \widehat{P} = 360- 110o- 60o - 120o = 70o

c. 

Ta đem HG // IK nên tứ giác GHIK là hình thang.

\large \Rightarrow \left\{\begin{matrix} x+4x=180^{o} & \\ 2x+3x=180^{o}& \end{matrix}\right.\Leftrightarrow 5x=180^{o}\Rightarrow x=36^{o}

d. 

Ta đem VS ⊥ ST và UT ⊥ ST nên VS // UT.

Do ê tứ giác STUV là hình thang

Suy rời khỏi \large \widehat{U}+\widehat{V}=180°

Nên 2x + x  = 180° hoặc 3x = 180°, suy rời khỏi x = 60°.

Bài 2 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo


Xét DABD đem AB = AD nên là \large \Delta cân nặng bên trên A

\large \Rightarrow \widehat{ABD}=\widehat{ADB}

Vì BD là tia phân giác của góc B nên \large \Rightarrow \widehat{ABD}=\widehat{CBD} (tính hóa học tia phân giác của một góc)

\large \Rightarrow \widehat{CBD}=\widehat{ADB}(=\widehat{ABD})

Mà nhì góc này ở địa điểm ví le nhập nên AD // BC.

Xét tứ giác ABCD đem AD // BC nên là hình thang => ABCD là hình thang.

Bài 3 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo

a) Ta đem AH ⊥ BC, AH ⊥ NM nên BC // NM

Tứ giác BCMN đem BC // NM nên là hình thang.

b) Do BC // NM nên \large \widehat{BMN}=\widehat{MBC} (so le trong).

\large \widehat{NBM}=\widehat{MBC} (do BM là tia phân giác của \large \widehat{ABC})

\large \Rightarrow \widehat{NBM}=\widehat{BMN}=(\widehat{MBC})

\large \Delta BMN có \large \widehat{NBM}=\widehat{BMN} nên là \large \Delta cân nặng bên trên N

=>  BN = MN.

Bài 4 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo

a) Xét ∆ABD và ∆EBD có:

BA = BE (giả thiết);

\large \widehat{ABD}=\widehat{EBD} (do BD là tia phân giác của \large \widehat{ABE});

BD là cạnh cộng đồng,

Do ê ∆ABD = ∆EBD (c.g.c).

b) Do ∆ABD = ∆EBD (câu a) nên \large \widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^{o}(hai góc tương ứng).

Do ê DE ⊥ BC

Mà AH ⊥ BC (giả thiết) nên DE // AH.

Tứ giác ADEH đem DE // AH nên là hình thang

Lại đem \large \widehat{AHE} = 90° nên ADEH là hình thang vuông.

c) Do ∆ABD = ∆EBD (câu a) nên AD = ED (hai cạnh tương ứng)

Do ê D phía trên đàng trung trực của AE.

Lại đem BA = BE (giả thiết) nên B phía trên đàng trung trực của AE.

=>  BD là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AE nên BD ⊥ AE, hoặc BI ⊥ AE.

Xét ∆ABE đem AI ⊥ BE, BI ⊥ AE nên I là trực tâm của tam giác

Do ê EI ⊥ AB hoặc EF ⊥ AB.

Mà CA ⊥ AB (do ∆ABC vuông bên trên A)

=>  EF // CA.

Tứ giác ACEF đem EF // CA nên là hình thang.

Lại có \large \widehat{FAC}=90^{o} nên ACEF là hình thang vuông.

Bài 5 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo

a. 

Ta thấy nhì góc kề một lòng của tứ giác GHIK đem số đo là 51° và 129° ko cân nhau.

Do ê tứ giác GHIK ko cần là hình thang cân nặng.

b. 

Ta có \large \widehat{Q_{1}}+\widehat{MQP}=180^{o} (hai góc kề bù) nên

\large \widehat{Q_{1}}=180^{o}-\widehat{MQP}=180^{o}-105^{o}=75^{o}

Do đó \large \widehat{Q_{1}}=\widehat{P}=75^{o}

Mà nhì góc này ở địa điểm đồng vị nên MQ // NP.

Xem thêm: h%E1%BA%B9n%20h%C3%B2 trong Tiếng Anh, dịch

Tứ giác MNPQ đem MQ // NP nên là hình thang.

Do MQ // NP nên \large \widehat{N} =75° (góc N ví le nhập với góc ngoài bên trên đỉnh M của hình thang)

Do ê \large \widehat{N}=\widehat{P} =75°.

=> Hình thang MNPQ là hình thang cân nặng bởi đem 2 góc kề lòng cân nhau. 

Bài 6 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo

Do ABCD là hình thang cân nặng nên AB // DC và AD = BC; AC = BD; \large \widehat{DAB}=\widehat{CBA} (tính hóa học hình thang cân).

Xét DACD và DBDC có:

CD là cạnh chung;

AD = BC (chứng minh trên);

AC = BD (chứng minh trên).

Do ê DACD = DBDC (c.c.c)

Suy ra\large \widehat{A_{1}}=\widehat{B_{1}} (hai góc tương ứng)

Lại có \large \widehat{DAB}=\widehat{CBA} (chứng minh trên)

Nên \large \widehat{DAB}-\widehat{A_{1}}=\widehat{CBA}-\widehat{B_{1}} (\large \widehat{B_{1}}=\widehat{B_{2}}

Mặt không giống EG // AB nên \large \widehat{E_{1}}=\widehat{A_{2}} (đồng vị) và \large \widehat{E_{2}}=\widehat{B_{2}} (so le trong).

Suy rời khỏi \large \widehat{E_{1}}=\widehat{E_{2}}, vì thế EG là tia phân giác của góc CEB.

Bài 7 trang 72 SGK toán 8/1 chân mây sáng sủa tạo

Áp dụng tấp tểnh lí Pythagore nhập DADE vuông bên trên E, tao có:

AD2 = AE2 + DE2

Suy rời khỏi DE2 = AD2 – AE2 = 612 – 602 = 3 721 – 3 600 = 121 = 112

Do ê DE = 11 centimet.

Kẻ BF ⊥ CD, Lúc ê BF là đàng cao của hình thang cân nặng ABCD nên BF = 60 centimet.

Xét DADE và DBCF có:

\large \widehat{AED}=\widehat{BFC}=90°;

AD = BC (do ABCD là hình thang cân);

\large \widehat{ADE}=\widehat{BCF} (do ABCD là hình thang cân).

Do ê DADE = DBCF (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy rời khỏi DE = CF = 11 centimet (hai cạnh tương ứng).

Mà DE + EF + CF = DC

Nên EF = DC – DE – CF = 92 – 11 – 11 = 70 centimet.

Tương tự động Vận dụng 4, trang 71, Sách giáo khoa Toán 8, tập luyện một, tao đơn giản và dễ dàng minh chứng được AB = EF = 70 centimet.

Vậy phỏng nhiều năm lòng nhỏ của hình thang cân nặng là 70 centimet.

4.3 Bài tập luyện hình thang cân nặng sách toán 8 cánh diều 

Bài 1 trang 103 SGK toán 8/1 cánh diều 

a) Do ABCD là hình thang cân nặng nên AC = BD và AD = BC (tính hóa học hình thang cân).

Xét ΔADC và ΔBCD có:

AD = BC; AC = BD; DC là cạnh chung

Do ê ΔADC = ΔBCD (c.c.c)

Suy ra \large \widehat{CAD}=\widehat{DBC} (hai góc tương ứng)

Hay \large \widehat{TAD}=\widehat{TBC}.

Chứng minh tương tự động tao cũng có: ΔABD = ΔBAC (c.c.c)

\large \Rightarrow \widehat{BDA}=\widehat{ACB} (hai góc tương ứng)

Hay \large \Rightarrow \widehat{TDA}=\widehat{TCB}.

b) Xét ΔTAD và ΔTBC có:

\large \widehat{TAD}=\widehat{TBC}; AD = BC; \large \widehat{TDA}=\widehat{TCB}.

Do ê \large \Delta TAD = \large \Delta TBC (g.c.g).

Suy rời khỏi TA = IB và TD = TC (các cặp cạnh tương ứng).

c) • Do TA = TB nên tam giác TAB cân nặng bên trên T.

ΔTAB cân nặng bên trên T đem TM một vừa hai phải là đàng trung tuyến một vừa hai phải là đàng cao vì thế TM là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB nên TM ⊥ AB.

• Do TD = TC nên tam giác TCD cân nặng bên trên T.

ΔTCD cân nặng bên trên T đem TN một vừa hai phải là đàng trung tuyến một vừa hai phải là đàng cao vì thế TN là đàng trung trực của đoạn trực tiếp CD nên TN ⊥ CD.

• Do AB // CD, TM ⊥ AB, TN ⊥ CD nên T, M, N trực tiếp hàng

Hay MN là đàng trung trực của tất cả nhì đoạn trực tiếp AB và CD.

Bài 2 trang 104 SGK toán 8/1 cánh diều

Lời giải:

a) Do Δ ABE, Δ BED, Δ BDC là những tam giác đều nên 

\large \widehat{ABE}=\widehat{EBD}=\widehat{DBC}=60^{o}
Do ê, \large \widehat{ABC}=\widehat{ABE}+\widehat{EBD}+\widehat{DBC}=60^{o} + 60^{o}+60^{o}=180^{o}

=>  3 điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.

b) Do Δ ABE, Δ BED là những tam giác đều nên \large \widehat{ABE}=\widehat{BED}=60^{o} 

Mà nhì góc này ở địa điểm ví le nhập nên AC // ED

Tứ giác ACDE đem AC // ED nên là hình thang.

Mặt không giống, \large \widehat{EAC}=\widehat{DCA}=60^{o} (do Δ ABE, Δ BDC là những tam giác đều)

Do ê hình thang ACDE là hình thang cân nặng.

c) Vẽ đàng cao EH của tam giác AEB.

Do AEB là tam giác đều nên H là trung điểm của AB

\large \Rightarrow HB=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}a

Xét Δ EHB vuông bên trên H, theo đuổi tấp tểnh lí Pythagore tao có:

EB2 = EH2 + HB2 

Do ê EH2 = EB2 – HB2

\large =a^{2}-\left ( \frac{1}{2}a \right )^{2}=a^{2}-\frac{1}{2}a^{2}=\frac{3}{4}a^{2}=\left ( \frac{a\sqrt{3}}{2} \right )^{2}

\large \Rightarrow EH=\frac{a\sqrt{3}}{2}

Ta đem AC = AB + BC = a + a = 2a.

Diện tích hình thang cân nặng ACDE là:

\large S=\frac{1}{2}(ED+AC).EH=\frac{1}{2}.(a+2a).\frac{a\sqrt{3}}{2}

\large =\frac{1}{2}.3a.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}a^{2}}{4}

Bài 3 trang 104 SGK toán 8/1 cánh diều

Do ABCD là hình chữ nhật nên AD = BC, \large \widehat{DAM}=\widehat{CBN} = 90° và AB // CD.

Xét Δ AMD và Δ BNC có:

\large \widehat{DAM}=\widehat{CBN} = 90° (chứng minh trên);

AD = BC (chứng minh trên);

AM = BN (giả thiết).

Do ê Δ AMD = Δ BNC (hai cạnh góc vuông).

Suy ra \large \widehat{AMD}=\widehat{BNC} (hai góc tương ứng).

Mặt không giống \large \widehat{AMD}+\widehat{DMN} = 180°, \large \widehat{BNC}+\widehat{CNM} = 180°(kề bù). 

\large \Rightarrow \widehat{DMN}=\widehat{CNM}

Tứ giác MNCD đem MN // CD (do AB // CD) nên là hình thang.

Lại có \large \widehat{DMN}=\widehat{CNM}

=>  hình thang MNCD là hình thang cân nặng.

Bài 4 trang 104 SGK toán 8/1 cánh diều

• Do ABC là tam giác cân nặng bên trên A nên \large \widehat{KBC}=\widehat{ECB}.

Do BE và CK là những đàng phân giác của ΔABC 

\large \Rightarrow \widehat{EBC}=\frac{1}{2}\widehat{KBC};\widehat{KCB}=\frac{1}{2}\widehat{ECB}

Do ê \large \widehat{EBC}=\widehat{KCB}.

• Xét ΔKBC và ΔECB có:

\large \widehat{KBC}=\widehat{BCE}; BC là cạnh chung; \large \widehat{KCB}=\widehat{BEC}

Do ê ΔKBC = ΔECB (g.c.g)

Suy rời khỏi BK = CE và CK = BE (các cặp cạnh tương ứng).

• Xét ΔBKE và ΔCEK có:

KE là cạnh chung; BK = CE; BE = CK

Do ê ΔBKE = ΔCEK (c.c.c)

\large \Rightarrow \widehat{BKE}=\widehat{CEK} (hai góc tương ứng).

• Xét tứ giác BCEK có \large \widehat{KBC}+\widehat{ECB}+\widehat{BKE}+\widehat{CEK}=360^{o}

Hay \large \widehat{KBC}+\widehat{KBC}+\widehat{BKE}+\widehat{BKE}=360^{o}

Do đó \large 2(\widehat{KBC}+\widehat{BKE})=360^{o}

\large \Rightarrow \widehat{KBC}+\widehat{BKE}=180^{o}

Mặt khác \large \widehat{AKE}+\widehat{BKE}=180^{o} (kề bù)

Do đó \large \widehat{KBC}=\widehat{AKE}

Mà nhì góc này ở địa điểm đồng vị nên KE // BC

• Tứ giác BCEK đem KE // BC nên là hình thang

Lại có \large \widehat{KBC}=\widehat{ECB} nên hình thang BCEK là hình thang cân nặng.

Bài 5 trang 104 SGK toán 8/1 cánh diều

a) • Do BD // AE nên \large \widehat{BDE}=\widehat{AEx} = 60° (đồng vị)

Do AC // ED nên \large \widehat{BCD}=\widehat{CDy} = 60° và \large \widehat{CBD}=\widehat{BDE} = 60° (các cặp góc ví le trong).

Ta có \large \widehat{EBD}+\widehat{BDC}+\widehat{CDy} = 180°

\large \Rightarrow \widehat{BDC}= 180^{o}-\widehat{EDB}-\widehat{CDy}=180^{o}-60^{o}-60^{o}=60^{o}

Δ BCD đem \large \widehat{CBD}=\widehat{BCD}=\widehat{BDC}=60^{o} nên là tam giác đều.

=> BD = BC = CD = 2 m.

• ΔBDE đem BD = DE = 2 m nên là tam giác cân nặng bên trên D

Lại có \large \widehat{BDE} = 60° nên Δ BDE là tam giác đều.

Suy rời khỏi BE = BD = DE = 2m và \large \widehat{BDE} = 60°. 

• Do AC // ED nên \large \widehat{ABE}=\widehat{BED}=60^{o} (so le trong).

Δ ABE đem AE = BE = 2 m nên là tam giác cân nặng bên trên E.

Lại có \large \widehat{ABE} = 60o nên Δ ABE là tam giác đều.

b) • Do ΔBCD là tam giác đều nên đàng cao BH bên cạnh đó là đàng trung tuyến của tam giác

Do ê H là trung điểm của BC 

\large \Rightarrow HC=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}.2=1m

Xét Δ DHC vuông bên trên H, theo đuổi tấp tểnh lí Pythagore có:

CD2 = HC2 + DH2

Suy rời khỏi DH2 = CD2 – HC2 = 22 – 12 = 3.

Do ê DH = \large \sqrt{33} (m).

• Do ΔABE là tam giác đều nên AB = AE =  2 m.

Khi ê AC = AB + BC = 2 + 2 = 4 (m).

c) Diện tích mặt phẳng cắt đứng phần chứa chấp nước của con cái mương ê Lúc đẫy nước là:

Xem thêm: 7 hình nền đẹp bầu trời gợi cảm hứng cho những ngày mưa gió

\large S_{AEDC}=\frac{1}{2}(ED+AC).DH=\frac{1}{2}(2+4).\sqrt{3}=3\sqrt{3}m^{2}

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức về hình thang cân lớp 8 nhập lịch trình toán 8 liên kết học thức, chân mây tạo nên và cánh diều. Ngoài ra VUIHOC chỉ dẫn những em cơ hội giải những bài bác tập luyện nhập sách giáo khoa. Truy cập cuongthinhcorp.com.vn nhằm update thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức toán 8 hữu dụng nhé những em! 

>> Mời các bạn xem thêm thêm: 

  • Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ 
  • Phân tích nhiều thức trở nên nhân tử
  • Tứ giác