Vẽ Đồ Thị y=sin(t) | Mathway

Lượng giác Ví dụ

Bước 1

Sử dụng dạng nhằm mò mẫm những vươn lên là được dùng nhằm mò mẫm biên chừng, chu kỳ luân hồi, chừng lệch sóng, và sự dịch fake dọc.

Bạn đang xem: Vẽ Đồ Thị y=sin(t) | Mathway

Bước 3

Tìm chu kỳ luân hồi của .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 3.1

Chu kỳ của hàm số hoàn toàn có thể được xem vì thế .

Bước 3.2

Thay thế với nhập công thức mang đến chu kỳ luân hồi.

Bước 3.3

Giá trị vô cùng là khoảng cách thân ái một trong những và số 0. Khoảng cơ hội thân ái và là .

Bước 3.4

Bước 4

Tìm chừng lệch sóng vì thế công thức .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 4.1

Độ lệch sóng của hàm số hoàn toàn có thể được xem kể từ .

Độ chéo pha:

Bước 4.2

Thay thế những độ quý hiếm của và nhập phương trình mang đến chừng lệch sóng.

Độ chéo pha:

Bước 4.3

Bước 5

Liệt kê những đặc điểm của dung lượng giác.

Biên độ:

Chu kỳ:

Độ chéo pha: Không có

Dịch fake dọc: Không có

Bước 6

Chọn một vài ba điểm nhằm vẽ vật dụng thị.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.1

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.1.1

Thay thế vươn lên là vì thế nhập biểu thức.

Bước 6.1.2

Rút gọn gàng thành quả.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.1.2.1

Giá trị đúng chuẩn của là .

Bước 6.1.2.2

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 6.2

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.2.1

Thay thế vươn lên là vì thế nhập biểu thức.

Bước 6.2.2

Rút gọn gàng thành quả.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.2.2.1

Giá trị đúng chuẩn của là .

Xem thêm: c%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt

Bước 6.2.2.2

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 6.3

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.3.1

Thay thế vươn lên là vì thế nhập biểu thức.

Bước 6.3.2

Rút gọn gàng thành quả.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.3.2.1

Áp dụng góc tham lam chiếu bằng phương pháp mò mẫm góc sở hữu những độ quý hiếm lượng giác tương tự nhập góc phần tư loại nhất.

Bước 6.3.2.2

Giá trị đúng chuẩn của là .

Bước 6.3.2.3

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 6.4

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.4.1

Thay thế vươn lên là vì thế nhập biểu thức.

Bước 6.4.2

Rút gọn gàng thành quả.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.4.2.1

Áp dụng góc tham lam chiếu bằng phương pháp mò mẫm góc sở hữu những độ quý hiếm lượng giác tương tự nhập góc phần tư loại nhất. Làm mang đến biểu thức âm vì thế sin âm nhập góc phần tư loại tư.

Bước 6.4.2.2

Giá trị đúng chuẩn của là .

Bước 6.4.2.3

Bước 6.4.2.4

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 6.5

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.5.1

Thay thế vươn lên là vì thế nhập biểu thức.

Bước 6.5.2

Rút gọn gàng thành quả.

Nhấp nhằm coi tăng công việc...

Bước 6.5.2.1

Trừ vòng xoay hoàn hảo của cho tới Khi góc to hơn hoặc vì thế và nhỏ rộng lớn .

Bước 6.5.2.2

Giá trị đúng chuẩn của là .

Bước 6.5.2.3

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 6.6

Liệt kê những điểm nhập một bảng.

Bước 7

Hàm lượng giác hoàn toàn có thể được vẽ vật dụng thị vì thế biên chừng, chu kỳ luân hồi, chừng lệch sóng, sự dịch fake dọc và những điểm.

Biên độ:

Xem thêm: Máy bay tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Chu kỳ:

Độ chéo pha: Không có

Dịch fake dọc: Không có