Bài tập chuyên đề rút gọn biểu thức 8

Bài tập luyện mục chính rút gọn gàng biểu thức 8

Đang vận chuyển... (xem toàn văn)

Bạn đang xem: Bài tập chuyên đề rút gọn biểu thức 8

Thông tin tưởng tài liệu

Bài tập luyện mục chính rút gọn gàng lớp 8 hoặc. hùn học viên nhận thêm nhiều sự tập luyện, nỗ lực, cần cù trong công việc hoàn thành xong việc làm học hành của mìng...................................................................................................................................

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về trang điểm

Rút gọn biểu thức sau: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 2x 2x x + + x − 3x x − 4x + x − x 4x B= + − x + x − − x2 1+ x 1− 2x x(1− x) C= − − 3− x + x − x2 − 3x2 D= − −3 2x + 6x x2 − 3x + 3x − E= − − x − 2x + x − x + 2x + A= x2 + x − x2 + x − 12 y2 − 2y − 15 y2 − F= x − x − x2 + 3x − y2 − 3y − 10 y2 + hắn − x4 + G= x + +1 1− x2 4x 12x H= + + x + 2x − x x − 4x 4x2 − 3x + 17 2x − 6x I= + + x −1 x + x + x − x2 x + 9y 3y − K= x − 9y2 x2 + 3xy 4x2 − 3x + 1− 2x 6x I= − + x3 − x2 + x + x − x2 10 15 K= − − x + x − (x + 1) x + 6x 5x x M= − + x − 3− x x + x2 y2 x2y2 N= − − ( x + y) ( 1− y) ( x + y) ( 1+ x) ( 1+ x) ( 1− y) 6x x P= − 5x − trăng tròn x − 8x + 16 1 Q= + − 8x − 18 2x + 3x 4x − 5x 2x − 33 R= + − 2x − 3x 2x + − 4x2 6xy + 2y 2y − 9x2 S = 2y − + 3x + 2y 3x + 2y 5x + x2 − 2x + T= + + − x + x − − x2 x3 + 1− 2x 2x U= + + 2x 2x − 2x − 4x2 Đáp án x+ x−3 x+ 2 x− 10x − x2 51x − 15 2x( x2 − 9) 10x2 + 10 2 ( x + 1) ( x − 1) 1− x2 x+ −12 x + x+1 x + 3y 10 x( x − 3y) −12x 11 x3 − 5x 12 x − x+1 6x 13 x− 14 x-y+xy 15 6x2 − 29x 5( x − 4) 16 −x2 + 4x − x( 4x2 − 9) 17 2x + 18 2y-3x 19 x+ trăng tròn x 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  6x + 6x −  x − 36 + A=  ÷ 2  x − 6x x + 6x  x + x2 − 2x x2 − 10 − x B= + x + 10 x + x + 10 x + x + 1  x x − 1  x − − C=  ÷:  ÷ x   x+1 x   x−1 hắn y2 + 3y  hắn + hắn  D= + −  3− hắn 2y +  hắn − 3y hắn − ÷  x −  2x − x  x E= − + ÷:  x − 36 x + 6x  x + 6x − x x   10 − x2   x2 + + F=  ÷:  x − + x + ÷ x − 4x − 3x x + 2x     2  x+  − 4x x − 3x − G= + − 3÷: + x+1  x+1 3x  3x x 2x  24 − 12x  1+ 2x H= − − ÷ + 13x + 2x 3x − 3x − 12    x + x3 x − x3   1+ x 1− x  I = − : − ÷ 2 ÷  − x + x − x 1+ x     x2 + x  2x −  2x3 + x2 − x K= − − 2− : x + x+1  x −1 x − 1÷  x− x  2x  5x + 1− 2x M = − − ÷:  x − x + x + 1− x  x − ( a − b) N= + 4ab a2b − b2a − a+ b ab x − x − 2x +   x P= − ÷:  x + x + x −  2+ x x  x−1  x2 + Q= + + ÷:  x − x + x + 1− x  x2 + x   2x   R= + : − ÷ ÷  x + x + x + x + 1  x − x − x + x − 1 − x2 x − x + 2  x3 − 3x   S=  − 1÷:  + −   x −9   ( x + 3) ( x − 2) x − x + 3   x+   2x + x2 T= − :  1− ÷ ÷  x − x − 1  x + x + 1  2x2 + x − 2x3 − x + x2  ( 1− x) ( x − x) U = 1−  + ÷: − x + x 2x −   4x2  x + 2 − 3x x2 −   V = x + + ÷ x − ÷   2x − x − 4x x −  21 22 23 12 x x2 − x+ x+1 x−1 24 -1 25 -1 26 2− x 27 28 29 30 x−1 x+ x2 1+ x2 x2 x2 + x + 31 2x + x 32 2b 33 34 35 36 37 38 −1 x+ 2 x2 + x + x+1 x−1 x+ 2 x −1 x2 − x + 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2x + 32x2 1− 2x + + 2x2 − x 1− 4x2 2x2 + x 10 − x3 + 5x x−1 A= + + x3 − x2 + 2x + x2 − 5x x+ B= + + x +1 x − x+1 x+1 1− 2x 3x − 3x − C= + + 2x 2x − 2x − 4x2 2x + hắn 8y 2x − hắn D= + + 2 2x − xy hắn − 4x 2x + xy x2 − 3x + 1  x2 +  x−1 E= − − : x3 − x − 1÷  x + x+1  1− x x −  2x − x  x F= − + ÷:  x − 16 x + 4x  x + 4x − x  x + 2x  3x + 4x + x + G= − + ÷ x2 − x  x + x − 1 x Y= 3   3x − 3x + 2x − H= − + : − ÷  x + x + x − x + 1 ( x + 1) ( x + 2) x + 2x  2xy x− hắn  x+ hắn y 49 I =  x2 − y2 + 2x + 2y ÷: 2x + hắn − x   50 x − x + 2  3x − x2   − x2 A1 =  − 1÷ :  − − − x x + x − − x x + ÷     2x 3x +3  2x −2 51   A2 =   x + + x −3 − x −9   :  x −3 −1     52 x2 −2  x −1 x2 +2  A3 = : + − ÷ x −1   x −x +1 x +1 x +1  53 A4 = x x −1 x +1    3x 2+x − +  x − . −  x   x −1 x +  x −x x +x  3 54  x −9  x −1 : A5 = − x +x −6 −x    −x 55 x +2 x +1 A6 = + + x −1 x +x +1 −x 56 57 58 15 x −11 x −2 x +3 + − x +2 x −3 −x x +3   − x2 x − x −    A8 = 1 − − −  :   x + 2  x −6 3− x x + 2 A7 =  x + x − x2 − 4x − 1 x + 2003 − +  K=  x2 −  x x−1 x+1 39 x3 2( x + 2) 40 -8 41 x− 42 43 44 45 x+1 −1 2x 4x − 2y x( 2x + y) x + x+1 46 -1 47 x−1 x 48 x 49 50 51 52 53 x+ −3 x+ x2 − x + x−1 2x2 + 4x + x 54 x− x 55 x + x+1 56 57 59  x2  x3   x2 x3 − : − S=  ÷ 2 ÷  2  x − hắn x − hắn   x − hắn x + hắn + 2xy  60 T= 61 62 x + 1− x 2x(1− x) − − x−3 x+3 − x2 3x + 1 x+3 − + A= (x − 1) x + 1− x2  + x x2 − x  x2 − 3x A=  − − ÷:  − x x − + x  2x − x 58 59 60 61 63 62  y−x  y2 2x2y x2 A= : − +  xy  (x − y)2 (x + y) x4 − 2x2y2 + hắn (y2 − x2 )(x + y)  63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 trăng tròn   99x + B= + + : ÷  5x − 5 + 5x 1− x  x hắn − xy  hắn − 3− hắn 11− hắn  N= + − ÷( hắn + 1) hắn − hắn + hắn − 2y −   x+   x+ x+1 P= − + ÷( x − 1) x − x + x + x −   x2 + 2x +  x + 2x +  Q= − − − ÷: 4x +  x− 2 x − 4 x− 2 x − 2x + 1  x − 2  3x + D= − 1−  x − x + 1+ ÷ ÷ 1− 4x     2x −  x3 − x3 +  2( x − 2x + 1) E= − ÷: x2 −  x − x x + x  x   x − x + 1 F= − ÷  − ÷  2x   x + x − 1 8x2   x −   4x G= + : − ÷ ÷   + x − x   x − 2x x  a   b H= − a b − b2a) ÷(  a − ab tía − b  2x 2x     I = − : − ÷  ÷ 2  x − x + x − x − 1  x + 1  a2 + 3a + a2 + a  1  K = −  : + ÷  ( a + 2) ( a − 1) a − 1  a + a − 1 2x − 3x + − 26x − 4x2 M= − − + 2x + 2x − − 4x2 32x2 1− 2x N = −8 − − 2 1− 4x 2x + x 64 x + 2003 x x+ hắn x− hắn x− x+ ( x − 1) 4x2 x− ( x − y) xy -5xy 65 7y2 + 7y + 66 5x2 − 5x + 67 3x 68 x+1 69 x−1 70 71 72 73 74 1− x2 x 4x2 x− b2 − a2 x−1 a2 + 2a 77 1  x + x + 2  P= − ÷:  − ÷ x − x x − x − 1    75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 2x x  x2 + 2x  2x A = + + ÷:  x − 3x x − 4x + x − 1 x − 4x  x −  x B= + − ÷  x + x − 4− x  x +  1+ x 1− 2x x − x2  x C= − − : ÷  3− x 3+ x − x  x + − 3x2   51x − 15 D= − − 3÷:  2x + 6x x −  x −9 3x −  x2 + 2x +  3x + E= − − ÷  x − 2x + x − x + 2x + 1 5x +  x4 +  x + G= x + + 1÷: 1− x2   x −1 12x  x −  4x H= + + ÷:  x + 2x − x x − 4x  x + 2x 2x − 6x  x−3  4x2 − 3x + 17 I = + + : ÷ x −1 x + x+1 x− x  x + x+1   x + 9y 3y  x − 3y − ÷ x + 3y 2 x − 9y x + 3xy   78 79 80 81 82 83 84 85 K=  1− 2x 6x  x  4x2 − 3x + I = − + : x3 − x2 + x + x − x2 ÷   x + x+1 10 15  x2 − 2x  K = − − ÷: 2  x + x − (x + 1) x + 1 x − x + 5x x  x2 + 2x  6x M = − + ÷:  x − − x x + 3 x − x  6x  5x − trăng tròn P= − ÷  5x − trăng tròn x − 8x + 16  6x − 29 1  x2 − 4x +  Q= + − ÷: 8x − 18 2x + 3x 4x −   − 4x 2x − 33 4x −  5x R= + − : ÷  2x − 3x 2x + − 4x  6x + 2x  1− 2x  x− U= + + : ÷ 2x − 2x − 4x  x  2x 86 87 88 89 90 91 92 93 2( 2x − 3) 2x + 2x2 − x x− 3x x x+ x+ 10 3− x 2x 2 ( x − 1) −2 x+1 x x− −12 x− x 12 1− x x− x+ x x− x x− x− 94 x 2008 x2 + 3x  x2 − 2006x + 2009 A = − + : x2 − x − x + 1÷   x −x 94 x+ ... x−1 a2 + 2a 77 1  x + x + 2  P= − ÷:  − ÷ x − x x − x − 1    75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 2x x  x2 + 2x  2x A = + + ÷:  x − 3x x − 4x + x − 1 x − 4x ... ÷ x −1 x + x+1 x− x  x + x+1   x + 9y 3y  x − 3y − ÷ x + 3y 2 x − 9y x + 3xy   78 79 80 81 82 83 84 85 K=  1− 2x 6x  x  4x2 − 3x + I = − + : x3 − x2 + x + x − x2 ÷   x + x+1 10 15... 8x + 16  6x − 29 1  x2 − 4x +  Q= + − ÷: 8x − 18 2x + 3x 4x −   − 4x 2x − 33 4x −  5x R= + − : ÷  2x − 3x 2x + − 4x  6x + 2x  1− 2x  x− U= + + : ÷ 2x − 2x − 4x  x  2x 86 87 88

Ngày đăng: 21/11/2017, 19:46

Xem thêm: Bài tập luyện mục chính rút gọn gàng biểu thức 8

Từ khóa liên quan

Tài liệu nằm trong người dùng

Tài liệu liên quan