50 Bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai mới nhất | Toán 9

Bài tập dượt Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị - Toán 9

I. Bài tập dượt trắc nghiệm

Bạn đang xem: 50 Bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai mới nhất | Toán 9

Câu 1: Giá trị của biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án là?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 2: Giá trị của biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 3: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án với a > 0 tớ được

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 4: Giá trị của biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 5: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án với a > 0 tớ được

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 6: Rút gọn gàng biểu thức : Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 7: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 8: Rút gọn gàng biểu thức: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án (với a ≥ 0;a ≠ 1)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 9: Rút gọn gàng biểu thức: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án với x ≥ 0, x ≠ 1

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 10: Rút gọn gàng biểu thức: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án với x ≥ 0, x ≠ 1

Xem thêm: 20+ Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 11: Giá trị biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án là:

A. 6            

B. 4            

C. 2            

D. 3

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 12: Rút gọn gàng biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án với a > 0 tớ được:

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Với a > 0, tớ có

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 13: Rút gọn gàng biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án ta được:

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 14: Đẳng thức nào là bên dưới đó là đúng:

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 15: Với a, b > 0, đẳng thức nào là bên dưới đó là đúng?

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Ta có:

Trắc nghiệm Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp căn thức bậc nhị sở hữu đáp án

Đáp án nên cần chọn là: A

II. Bài tập dượt tự động luận sở hữu đáp án

Câu 1: Chứng minh đẳng thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Câu 2: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Câu 3: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Lời giải:

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Chứng minh đẳng thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

III. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Rút gọn gàng biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án

Câu 2: Cho biểu thức Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 9 sở hữu đáp án và a > 0, a ≠ 1 và B = 1

Hãy đối chiếu A và B

Xem thêm thắt những bài xích Bài tập dượt Toán lớp 9 hoặc, cụ thể khác:

Bài tập dượt Căn bậc ba

Bài tập dượt Ôn tập dượt chương 1

Xem thêm: Danh Từ Trong Tiếng Anh (2024 mới) - EnglishCentral Blog

Bài tập dượt Nhắc lại và bổ sung cập nhật những định nghĩa về hàm số

Bài tập dượt Hàm số bậc nhất

Bài tập dượt Đồ thị của hàm số nó = ax + b

  •