Diện tích hình bình hành: Công thức và bài tập

Chu vi hình bình hành là tổng chừng lâu năm của 4 cạnh bình hành. Chu vi hình bình hành vì như thế nhị chuyến tổng một cặp cạnh kề nhau ngẫu nhiên.

Muốn tính diện tích hình bình hành, tớ lấy cạnh lòng nhân với độ cao (cùng dơn vị đo).

Bạn đang xem: Diện tích hình bình hành: Công thức và bài tập

Hình bình hành - Công thức tính chu vi hình bình hành - Công thức tính diện tích S hình bình hành là tư liệu tự lực lượng nhà giáo của GiaiToan biên soạn với những công thức tương quan cho tới hình bình hành chung chúng ta học viên nắm rõ những kỹ năng về hình bình hành và vận dụng đo lường trong những bài bác luyện. Mời chúng ta học viên nằm trong xem thêm nội dung bài viết.

1. Hình bình hành

+ Hình bình hành là tứ giác được tạo nên trở thành vì như thế nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và đều bằng nhau.

Hình bình hành ABCD có:

Diện tích hình bình hành: Công thức và bài bác tập

  • AB và CD là nhị cạnh đối lập, AD và BC là cạnh đối lập.
  • Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD.
  • Cạnh AD tuy vậy song với cạnh BC.
  • Cặp cạnh AB = CD và AD = BC

2. Công thức tính chu vi hình bình hành

Diện tích hình bình hành: Công thức và bài bác tập

✩ Chu vi hình bình hành là tổng chừng lâu năm của 4 cạnh bình hành. Chu vi hình bình hành vì như thế nhị chuyến tổng một cặp cạnh kề nhau ngẫu nhiên.

P = (a + b) x 2

Trong đó:

P: Chu vi hình bình hành

a, b: chừng lâu năm nhị cạnh của hình bình hành

3. Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành: Công thức và bài bác tập

✩ Muốn tính diện tích S hình bình hành, tớ lấy cạnh lòng nhân với độ cao (cùng dơn vị đo).

S = a x h

Trong đó:

S là diện tích S hình bình hành.

a là chừng lâu năm cạnh lòng.

h là lối cao.

Bài thơ tính diện tích S hình bình hành

Bình hành diện tích S ko sai

Chiều cao nhân lòng ai cũng thực hiện.

4. Các dạng bài bác luyện tương quan cho tới hình bình hành

Dạng 1: Tính chu vi hình bình hành lúc biết chừng lâu năm nhị cạnh

Ví dụ 1: Một hình bình hành đem cạnh lâu năm vì như thế 40cm, cạnh cụt vì như thế 25cm. Tính chu vi của hình bình hành bại.

Lời giải:

Chu vi hình bình hành là:

(40 + 25) x 2 = 130 (cm)

Đáp số: 130cm

Ví dụ 2: Một hình bình hành có tính lâu năm nhị cạnh thường xuyên thứu tự là 7 centimet và 15 centimet. Tính chu vi hình bình hành bại.

Lời giải:

Chu vi hình bình hành là:

(7 + 15) x 2 = 44 (cm)

Đáp số: 44cm

Ví dụ 3: Một hình binh hành đem cạnh cụt lâu năm 4/5 m, cạnh lâu năm dài gấp hai cạnh cụt. Chu vi hình bình hành này đó là . . . . .

Lời giải

Cạnh lâu năm của hình bình hành là:

4/5 x 2 = 8/5 (m)

Chu vi hình bình hành là:

(4/5 + 8/5 ) x 2 = 24/5 (m)

Đáp số: 24/5 m

Dạng 2: Tính chừng lâu năm cạnh của hình bình hành lúc biết chu vi

Ví dụ: Chu vi hình bình hành vì như thế 48cm. Tính chừng lâu năm những cạnh của hình bình hành biết chừng lâu năm cạnh dài thêm hơn nữa chừng lâu năm cạnh cụt 4cm.

Lời giải:

Nửa chu vi của hình bình hành là:

48 : 2 = 24 (cm)

Độ lâu năm cạnh lâu năm của hình bình hành là:

(24 + 4) : 2 = 14 (cm)

Độ lâu năm cạnh cụt của hình bình hành là:

24 – 14 = 10 (cm)

Đáp số: 14cm và 10cm

Dạng 3: Tính diện tích S hình bình hành lúc biết chừng lâu năm lòng và chiều cao

Ví dụ 1: Tính diện tích S hình bình hành có tính lâu năm lòng vì như thế 1dm và độ cao vì như thế 7cm.

Lời giải:

Đổi 1dm = 10cm

Diện tích hình bình hành là:

10 x 7 = 70 (cm2)

Đáp số: 70cm2

Xem thêm: Cách cảm ơn và phản hồi trong tiếng Anh - Moon ESL

Ví dụ 2: Tính diện tích S của một hình bình hành có tính lâu năm lòng là 18 centimet, độ cao vì như thế 5/9 chừng lâu năm lòng.

Lời giải:

Chiều cao của hình bình hành là:

18 : 9 x 5 = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2

Ví dụ: Một khu đất nền đem hình dáng bình hành có tính lâu năm lòng là 3km 60m. Chiều cao vì như thế 2/3 chừng lâu năm lòng. Hỏi khu đất nền bại đem diện tích S từng nào mét vuông?

Lời giải:

Đổi 3km 60m = 3060 m

Chiều cao khu đất nền hình bình hành là:

3060 x 2/3 = 2040 (m)

Diện tích hình bình hành là:

3060 x 2040 = 6242400 (m2)

Đáp số: 6242400 m2

Ví dụ: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là 5/4dm. Chiều cao vì như thế nửa chừng lâu năm lòng. Tính diện tích S hình bình hành đó?

Lời giải:

Chiều cao của hình bình hành là:

5/4 : 2 = 5/8 (dm)

Diện tích của hình bình hành là:

5/8*5/4 = 0,78125 (dm2)

Đáp số: 0,78125 dm2

Dạng 4: Tính chừng lâu năm lòng lúc biết diện tích S và chiều cao

Ví dụ: Một hình bình hành đem diện tích S vì như thế 864cm2, độ cao vì như thế 36cm. Tính chừng lâu năm lòng của hình bình hành bại.

Lời giải:

Độ lâu năm lòng của hình bình hành là:

864 : 36 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm

Ví dụ: Một hình bình hành đem diện tích S 8/5 mét vuông, độ cao là 2/5 m. Cạnh lòng ứng của hình bình hành này đó là bao nhiêu?

Lời giải:

Cạnh lòng của hình bình hành bại là:

8/5: 2/5 = 4/5 (m)

Đáp số: 4/5 m

Dạng 5: Tính độ cao lúc biết diện tích S và chừng lâu năm đáy

Ví dụ: Tính độ cao của hình bình hành biết hình bình hành bại đem diện tích S vì như thế 1250cm2 và chừng lâu năm cạnh lòng vì như thế 5dm.

Lời giải:

Đổi 5dm = 50cm

Chiều cao của hình bình hành là:

1250 : 50 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

Ví dụ: Một hình bình hành đem diện tích S 864cm2, độ cao là 24cm. Tính chừng lâu năm lòng hình bình hành bại.

Lời giải:

Độ lâu năm lòng hình bình hành bại là:

864 : 24 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm

5. Bài luyện diện tích S hình bình hành

Tham khảo tăng những bài bác luyện về tính chất diện tích S hình bình hành: Diện tích hình bình hành

Bài 1: Tính chu vi và diện tích S hình bình hành ABCD đem những chừng lâu năm cạnh thứu tự là AB = 2cm, BC = 4cm và độ cao AH = 3cm.

Bài 2: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là 42cm, độ cao vì như thế 1/3 chừng lâu năm lòng. Tính diện tích S của hình bình hành bại.

Bài 3: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng rộng lớn độ cao 15cm. Tính diện tích S hình bình hành bại, hiểu được độ cao vì như thế 4/7 chừng lâu năm lòng.

Bài 4: Một hình bình hành đem diện tích S vì như thế 18m2. Độ lâu năm lòng vì như thế 6m. Tinh độ cao của hình bình hành bại.

Bài 5: Tính diện tích S hình bình hành, biết tổng số chừng lâu năm lòng và độ cao là 24cm, chừng lâu năm lòng rộng lớn độ cao 4cm.

Bài 6: Một vùng rừng núi hình dáng bình hành đem độ cao là 678m, chừng lâu năm lòng gấp hai độ cao. Tính diện tích S của vùng rừng núi bại.

Xem thêm: 70+ từ vựng về các phòng trong nhà bằng tiếng Anh

Tham khảo tăng công thức tính diện tích S những hình:

  • Diện tích hình vuông: Công thức và bài bác tập
  • Diện tích hình bình hành: Công thức và bài bác tập
  • Diện tích hình chữ nhật: Công thức và bài bác tập
  • Diện tích hình tròn: Công thức và bài bác tập
  • Diện tích tam giác: Công thức và bài bác tập
  • Lý thuyết Hình bình hành - Diện tích hình bình hành

---------

Như vậy, GiaiToan.com vẫn gửi cho tới chúng ta học viên Công thức hình bình hành. Hình như, chúng ta học viên rất có thể xem thêm tăng những tư liệu và những công thức không giống khác tự GiaiToan biên soạn nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn.