35 Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật lớp 5 (có đáp án)

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 bao gồm bài xích tập dượt trắc nghiệm và bài xích tập dượt tự động luận tinh lọc hùn học viên lớp 5 ôn luyện diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật môn Toán 5.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật lớp 5

Bạn đang xem: 35 Bài tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật lớp 5 (có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào là sau đó là Đúng?

A. Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

B. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng diện tích S xung xung quanh nhân với diện tích S nhị lòng.

C. Diện tích toàn phần vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao.

D. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng diện tích S lòng nhân với độ cao.

Câu 2: Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6dm, chiều rộng lớn 4dm, độ cao 8dm.

A. 120dm2

B. 160dm2

C. 130dm2

D. 192dm2

Câu 3: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp a, b, c (cùng đơn vị chức năng đo) ứng với chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao. Công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp cơ là:

A. S=a+b×2×c

B. S=a×b×2×c

C. S=a+b×2×c+2×a×b

D. S=2a+b×a×b

Câu 4: Tính diện toàn phần của 1 căn chống hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 2m, và độ cao 2,5m.

A. 32,5m2

B. 50,5m2

C. 55m2

D. 45,5m2

Câu 5: Một viên gạch ốp hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5cm. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của viên gạch ốp thứu tự là:

A. 69,5cm2 và 509,5cm2

B. 68,5cm2 và 501,5cm2

C. 70,5cm2 và 505,5cm2

D. 63,5cm2 và 520,5cm2

Câu 6: Một vỏ hộp kem hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh 600cm2. lõi độ cao của vỏ hộp kem là 12cm. Tính chu vi lòng của vỏ hộp kem cơ.

A. 50cm

B. 30cm

C. 38cm

D. 60cm

Câu 7: Một vỏ hộp đựng TV 21 inch. lõi độ cao của cái vỏ hộp là 25 inch. Chiều rộng lớn là 23 inch. Chiều nhiều năm là 23 inch. Tính diện tích S xung xung quanh của cái vỏ hộp theo gót đơn vị chức năng inch.

A. 2200inch2

B. 2300inch2

C. 1200inch2

D. 1300inch2

Câu 8: Một cái vỏ hộp thực hiện vì chưng bìa caton đem hình dáng vỏ hộp chữ nhật, lòng là hình vuông vắn cạnh 15cm. Chiều cao vì chưng 23 cạnh lòng. Diện tích bìa thực hiện vỏ hộp.

A. 165cm2

B. 1050cm2

C. 1560cm2

D. 1650cm2

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 18dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 16dm.

b) Chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 2m.

Câu 2: Cho hình vẽ mặt mày, tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Tài liệu VietJack

Câu 3: Một bể cá ko nắp, đem chiều nhiều năm 3dm, chiều rộng lớn 1,2dm và độ cao 1,5dm. Tính diện tích S toàn phần của bể cá cơ.

Câu 4: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm vội vàng tía thứ tự chiều rộng lớn, độ cao vì chưng tầm nằm trong của tía độ cao thấp. lõi tầm nằm trong của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao là 60. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cơ. Đơn vị đo vì chưng centimet.

Câu 5: Một khu đất nền hình chữ nhật đem diện tích S 2940m2 . Người tớ xây tường xung quanh nhằm bảo đảm an toàn, hiểu được tường ngăn cao 2m. Tính diện tích S tường xung quanh khu đất nền cơ. lõi rằng khu đất nền đem chiều rộng lớn vì chưng 35 chiều nhiều năm.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật lớp 5

Câu 1: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai


Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Vậy tuyên bố bên trên là đích thị.

Câu 2: Chọn đáp án đích thị nhất:

A. Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

B. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều sai


- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Vậy cả A và B đều đích thị.

Câu 3: Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng lớn 13cm và độ cao 9cm.


Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558cm2.

Câu 4: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp như hình vẽ:

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 đem điều giải

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai


Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy xác định diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.

Câu 5: Điền số tương thích vô dù trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều mềm 23dm, chiều rộng lớn 1,6m và độ cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp cơ là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 đem điều giải dm2.


Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Xem thêm: d%C3%A2u%20t%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy đáp án đích thị điền vô dù trống trải là 1633.

Câu 6: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều rộng lớn 4,25cm, chiều nhiều năm vội vàng 3 thứ tự chiều rộng lớn và dài thêm hơn nữa độ cao 5cm. Tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật là:

4,25 × 3 = 12,75 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12,75 − 5 = 7,75 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

Đáp số: 371,875cm2.

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật lớp 5

Câu 1: Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người tớ mong muốn quét dọn vôi những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 12m2 (biết rằng chỉ quét dọn vôi phía bên trong phòng)?


Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung xung quanh của căn chống cơ là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn chống cơ là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2.

Câu 2: Một người công nhân gò khuôn mẫu thùng tôn ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 18dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao bằng Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 đem điều giải chiều nhiều năm. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện thùng (không tính mép dán).


Chiều cao của thùng tôn cơ là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích xung xung quanh của thùng tôn cơ là:

(18 + 8) × 2 × 12 = 624 (dm2)

Diện tích lòng của thùng tôn cơ là:

18 × 8 = 144 (dm2)

Diện tích tôn dùng làm thực hiện thùng là:

624 + 144 = 768 (dm2)

Đáp số: 768dm2.

Câu 3: Người tớ xây đắp tường rào xung xung quanh một chiếc hồ nước hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 45m, chiều rộng lớn xoàng chiều nhiều năm 23,5m, tường ngăn cao 1,6m. Cứ từng mét vuông tiêu hao không còn 40000 đồng. Hỏi xây tường ngăn cơ không còn toàn bộ từng nào tiền?

A. 50812000 đồng

B. 18520000 đồng

C. 8512000 đồng

D. 4256000 đồng


Chiều rộng lớn khuôn mẫu hồ nước này đó là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích tường ngăn rào này được xây lên là:

(45 + 21,5) × 2 × 1,6 = 212,8 (m2)

Số chi phí dùng làm xây tường ngăn rào cơ là:

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.

Câu 4: Điền số tương thích vô dù trống:

Một viên gạch ốp hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng lớn 8cm, chiều nhiều năm 4,5cm. Một khối gạch ốp tự 6 viên gạch ốp xếp trở thành hình dáng vỏ hộp chữ nhật như hình vẽ:

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 đem điều giải

Diện tích toàn phần của khối gạch ốp cơ là Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 đem điều giải cm2.


Chiều rộng lớn của khối gạch ốp hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

8 × 2 = 16 (cm)

Chiều cao của khối gạch ốp hình vỏ hộp chữ nhật cơ là:

4,5 × 3 = 13,5 (cm)

Diện tích xung xung quanh của khối gạch ốp cơ là:

(22 + 16) × 2× 13,5 = 1026 (cm2)

Diện tích lòng của khối gạch ốp hình vỏ hộp chữ nhật là:

22 × 16 = 352 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch ốp hình vỏ hộp chữ nhật là

1026 + 352 = 1378 (cm2)

Đáp số: 1378cm2.

Vậy đáp án đích thị điền vô dù trống trải là 1378.

Câu 5: Một người mướn công nhân tô mặt mày vô và mặt phí ngoài một chiếc thùng Fe ko có nắp đậy hình dáng vỏ hộp chữ nhật chiều nhiều năm 1,3m; chiều rộng lớn 0,8m; độ cao 1,5m. Hỏi người ấy nên trả từng nào chi phí nhằm tô khuôn mẫu thùng cơ, hiểu được chi phí tô 1m2 là 35000 đồng?

A. 256900 đồng

B. 513800 đồng

C. 293300 đồng

D. 586600 đồng


Diện tích xung xung quanh của thùng Fe cơ là:

(1,3 + 0,8) × 2 × 1,5 = 6,3 (m2)

Diện tích lòng của thùng Fe cơ là:

1,3 × 0,8 = 1,04 (m2)

Diện tích cần thiết tô là:

(6,3 + 1,04) × 2 = 14,68 (m2)

Số chi phí người cơ nên trả nhằm tô khuôn mẫu thùng cơ là:

35000 × 14,68 = 513800 (đồng)

Đáp số: 513800 đồng.

Xem thêm thắt bài xích tập dượt trắc nghiệm và tự động luận Toán lớp 5 tinh lọc, hoặc khác:

Bài tập dượt Hình tam giác. Diện tích hình tam giác lớp 5 đem đáp án

Bài tập dượt Hình thang. Diện tích hình thang lớp 5 đem đáp án

Bài tập dượt Hình tròn trặn. Chu vi và diện tích S hình tròn trụ lớp 5 đem đáp án

Bài tập dượt Biểu loại hình quạt lớp 5 đem đáp án

Xem thêm: Hình ảnh nắm tay trên xe máy đẹp, lãng mạn

Bài tập dượt Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương lớp 5 đem đáp án

Bài tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương lớp 5 đem đáp án

Bài tập dượt Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương lớp 5 đem đáp án