Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Bình chọn:

3.8 bên trên 421 phiếu

Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn1. Định nghĩa Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong những bất phương trình sau,

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau: Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời nói thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải quí sự tương tự... Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2Trả lời nói thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2. Xem lời nói giải

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình theo dõi quy tắc gửi vế:

Xem lời nói giải

Bài trăng tròn trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân): Xem lời nói giải Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình và trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số: Xem lời nói giải

Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 23 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình và trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số:

Xem lời nói giải

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải những bất phương trình: Xem lời nói giải

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình

Xem lời nói giải

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Hình vẽ sau trình diễn tập luyện nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình đem nằm trong tập luyện nghiệm) Xem lời nói giải

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Đố. Kiểm tra coi độ quý hiếm x = -2 đem là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem lời nói giải

Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 28 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Cho bất phương trình x2 > 0 Xem lời nói giải Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Một người dân có số chi phí không thực sự 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy má bạc với nhị loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người cơ đem từng nào Xem lời nói giải

Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải những bất phương trình và trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số:

Xem lời nói giải