Quãng đường - Toán lớp 5 - Toán lớp 5

1. Cách tính quãng đường

Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng lối là s, thời hạn là t, tớ có:

Bạn đang xem: Quãng đường - Toán lớp 5 - Toán lớp 5

s = v x t

Lưu ý:

- Đơn vị của quãng lối tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì quãng lối đem đơn vị chức năng là km; …

- Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành luật lệ tính nhân nhằm lần quãng lối, ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là phút thì tớ cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút quý phái đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng lối.

Ví dụ 1: Một người cút xe đạp điện nhập 3h với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của những người cút xe đạp điện.

Phương pháp: Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn..

Bài giải:

Quãng lối đi được của những người cút xe đạp điện là:

15 x 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô cút với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô nhập 2 tiếng 15 phút.

Phương pháp: Vận tốc đem đơn vị chức năng km/giờ nên thời hạn cũng cần đem thời hạn ứng là giờ. Do cơ tớ thay đổi thời hạn quý phái đơn vị chức năng là giờ, tiếp sau đó nhằm tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Bài giải:

Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về trang điểm

Quãng lối ca nô này đã cút được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

2. Phương pháp giải Việc về quãng đường

Bài toán 1: Một xe hơi cút nhập 2 tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/giờ. Tính quãng lối đi được của xe hơi.

Bài giải:

Quãng lối xe hơi cút được nhập 2 tiếng là:

42 x 2 = 84 (km)

Đáp số: 84km

Nhận xét: Để tính quãng lối xe hơi cút được tớ lấy quãng lối xe hơi cút được trong một giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi nhân với thời hạn.

3. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tìm quãng lối lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời gian

Phương pháp: Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lưu ý: Các đơn vị chức năng của véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối và thời hạn cần ứng cùng nhau, nếu như ko ứng thì cần thay đổi nhằm ứng cùng nhau rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng lối.

Dạng 2: Tìm quãng lối lúc biết véc tơ vận tốc tức thời, thời hạn xuất trị, thời hạn cho tới, thời hạn ngủ (nếu có)

Phương pháp:

Xem thêm: Hình ảnh nắm tay trên xe máy đẹp, lãng mạn

- Tìm thời hạn cút = thời hạn cho tới – thời hạn phát xuất – thời hạn ngủ (nếu có).

- Tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Dạng 3: So sánh quãng lối lúc biết véc tơ vận tốc tức thời và thời gian

Phương pháp: sát dụng quy tắc nhằm tính quãng lối đi được của từng vật rồi đối chiếu sản phẩm cùng nhau.